Szesc systemow handlu wymiany szwajcarskich

Ograniczenia ilościowe w odniesieniu do międzynarodowych jednostek emisji muszą być co najmniej tak rygorystyczne jak ograniczenia określone w: - art. W tym celu ETS musi być zgodny co najmniej z: - art. Monitorowanie i raportowanie w ramach ETS musi być co najmniej tak rygorystyczne jak w: - art. Polska posiada korzystną pozycję konkurencyjną jako miejsce inwestycji zagranicznych. Równolegle nastąpiło uproszczenie odpraw granicznych wraz z przejęciem unijnych procedur i standardów celnych.

Kryteria podstawowe W celu zapewnienia zgodności obu systemów należy spełnić pewne kryteria podstawowe opisane w załączniku do umowy. W dużym stopniu odzwierciedlają one przepisy zawarte w aktach prawnych dotyczących EU ETS lub w aktach wykonawczych w tym zakresie.

Szesc systemow handlu wymiany szwajcarskich

W ramach każdego systemu można przyjąć zasady surowsze niż kryteria podstawowe. W umowie przewidziano możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w przepisach dotyczących powiązanych systemów bez konieczności istotnej renegocjacji umowy, o ile tylko systemy w dalszym ciągu spełniają kryteria podstawowe. Wymiana informacji i koordynacja W umowie przewidziano proces wymiany informacji i koordynacji w mających znaczenie dziedzinach.

Ma to na celu zapewnienie prawidłowego wdrożenia umowy oraz stałej integralności powiązanych systemów. Komisja Wspólnot Europejskich, zwana dalej "Komisją", odpowiada za wykonanie wspomnianego programu.

UE uznaje swój system handlu uprawnieniami do emisji ETS za narzędzie polityki, które pozwala w sposób opłacalny kosztowo zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Powiązanie systemów handlu uprawnieniami do emisji w celu umożliwienia handlu uprawnieniami do emisji między systemami pomoże w budowie solidnego międzynarodowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także jeszcze bardziej wzmocni wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji czynione przez strony, które powiązały swoje systemy, co ułatwi również osiągnięcie celów porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Powiązanie obu systemów zacznie w pełni funkcjonować dopiero wraz z wprowadzeniem w życie przez Szwajcarię do jej prawa krajowego wszystkich wymaganych przepisów, w szczególności dotyczących rozszerzenia jej ETS na lotnictwo. Zgodnie z postanowieniami umowy ustanowiony na jej podstawie Wspólny Komitet WK zaczął jednak funkcjonować już od chwili podpisania umowy listopad r.

Artykuł 2 Przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i inne organy utworzone w Szwajcarii mogą składać oferty i realizować umowy w ramach programu Tedis na tych samych warunkach i według tych samych zasad, jakie obowiązują przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i inne organy utworzone we Wspólnocie.

Artykuł 3 Wyniki realizacji programu Tedis, w szczególności związane z umowami zawartymi zgodnie z artykułem 2, zostają udostępnione Umawiającym się Stronom.

Artykuł 4 1.

ZBH, WPHI, COIE

Udział finansowy Szwajcarii wynikający z jej przystąpienia do programu Tedis ustala się w proporcji do kwoty corocznie dostępnej w ogólnym budżecie Wspólnoty na pokrycie finansowych zobowiązań Komisji, które wynikają z realizacji programu. Polska przejęła umowę Unii ze Szwajcarią dotyczącą ułatwień w obrocie przetworzonymi artykułami rolnymi.

Szesc systemow handlu wymiany szwajcarskich

Istotne ułatwienia w dostępie do rynku wyrobów technicznych przyniosło wdrożenie unijnych zasad certyfikacji i wzajemnego uznawania narodowych świadectw zgodności również przejętych do polskiego systemu prawnego.

Równolegle nastąpiło uproszczenie odpraw granicznych wraz z przejęciem unijnych procedur i standardów celnych.

JAKIE SĄ CELE UMOWY I ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu w sprawie szwajcarskiego rynku finansowego nie definiuje się prawnego charakteru uprawnień do emisji. W szczególności uprawnienia do emisji nie są kwalifikowane jako papiery wartościowe w ustawie w sprawie infrastruktury rynku finansowego, a zatem nie są zbywalne w regulowanych systemach obrotu.

W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem a importem. To w dużej części wynik silnego kursu franka szwajcarskiego oraz coraz bardziej zróżnicowanej struktury towarowej polskiego eksportu. Członkostwo Polski w UE wpłynęło korzystnie na konkurencyjność naszego eksportu przez dostosowanie do norm i standardów Unii oraz zwiększenie liczby zakładów mających uprawnienia do sprzedaży żywności na jednolitym rynku europejskim mięso, przetwory, wyroby przemysłu cukierniczego. Polska przejęła umowę Unii ze Szwajcarią dotyczącą ułatwień w obrocie przetworzonymi artykułami rolnymi.

Ponieważ uprawnienia do emisji nie kwalifikują się jako papiery wartościowe, szwajcarskie rozporządzenie w sprawie papierów wartościowych nie ma zastosowania do handlu uprawnieniami do emisji poza rynkiem regulowanym na rynkach wtórnych. Umowy na instrument pochodny kwalifikują się jako papiery wartościowe zgodnie z ustawą w sprawie infrastruktury rynku finansowego.

Szesc systemow handlu wymiany szwajcarskich

Obejmuje to również instrumenty pochodne, w których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji. Bazujące na uprawnieniach do emisji instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym między kontrahentami niefinansowymi oraz kontrahentami finansowymi są objęte przepisami ustawy w sprawie infrastruktury rynku finansowego.

Komitet: jest odpowiedzialny za zarządzanie umową i jej właściwą realizację; formułuje zalecenia i podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych umową.

Szesc systemow handlu wymiany szwajcarskich

Do umowy dołączono następnie szereg protokołów. L z

Kryteria podstawowe dotyczące instalacji stacjonarnych Zgodnie z propozycją rządu Szwajcarii niniejsza sekcja zostaje poddana przeglądowi zgodnie z art. Wspólny Komitet dba o to, by w wyniku przeglądu niniejszej sekcji została przynajmniej zachowana integralność odpowiednich krajowych zobowiązań Stron w zakresie redukcji emisji oraz integralność i prawidłowe funkcjonowanie ich rynków emisji dwutlenku węgla. Zapobiega się ucieczce emisji i zakłóceniom konkurencji między powiązanymi systemami. Obowiązkowy charakter uczestnictwa w ETS Uczestnictwo w ETS jest obowiązkowe w przypadku instalacji prowadzących działania i emitujących gazy cieplarniane, które wymieniono poniżej.