Akcje i opcje akcji RSU

Jeżeli więc uczestnicząc w określonym stosunku pracy osoba fizyczna osiągnie przychód pozostający w jakimś związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku prawnego w postaci stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym mowa w art. W zaskarżonym wyroku WSA w Gdańsku stwierdził, że pomiędzy stronami nie było sporu, iż zastrzeżone certyfikaty akcji RSU są instrumentami pochodnymi, gdyż spełniają definicje wskazane w art. Zakwestionowano jedynie możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu - przychodu z realizacji instrumentu z realizacji instrumentu określonego i opodatkowanego na pierwszym etapie realizacji.

Przychód powstanie zarówno w momencie realizacji instrumentów pochodnych na podstawie art.

Akcje i opcje akcji RSU

Podatnik w ramach programu motywacyjnego otrzymał opcje na akcje i RSU. Realizując oba instrumenty nabył akcje spółki, osiągając tym samym przychód, który należało opodatkować.

Uczestnik planu akcyjnego założył, że w razie zbycia akcji będzie mógł odliczyć opodatkowany już przychód z realizacji instrumentów pochodnych, zaliczając go do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji. Inna wykładnia mogłaby doprowadzić do wystąpienia podwójnego opodatkowania przychodu otrzymanego w ramach uczestnictwa w planie motywacyjnym w chwili sprzedaży akcji otrzymanych wcześniej w wyniku realizacji instrumentu pochodnego.

Akcje i opcje akcji RSU

Spór dotyczył tego, czy podatnik może przy sprzedaży akcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość opodatkowanego wcześniej przychodu z tytułu realizacji instrumentów pochodnych. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że realizacja opcji i RSU i sprzedaż papierów wartościowych to dwa odrębne źródła przychodów dla których należy osobno ustalić podstawy opodatkowania.

W chwili odpłatnego zbycia akcji, nabytych przez ten sam podmiot w ramach realizacji pochodnych instrumentów finansowych otrzymanych w ramach planu akcyjnego powstanie przychód o którym mowa w art.

Akcje i opcje akcji RSU

Koszt uzyskania przychodów należy przyporządkować do tego źródła przychodów, z którym dane wydatki są związane, więc podatnik nie może zaliczyć opodatkowanego przychodu osiągniętego w momencie realizacji instrumentu do koszów uzyskania przychodu ze zbycia akcji, ponieważ pracodawca celowo wyłączył ten koszt w ustawie art.

W wyżej opisanym stanie faktycznym nie można mówić o podwójnym opodatkowaniu, ponieważ podatnik podlega opodatkowaniu z różnych źródeł.

Akcje i opcje akcji RSU