FX Vanilla i egzotyczne opcje. Co to są opcje waniliowe?

O p c j e o u w a r u n k o w a n e j p r e m i i Cechą odróżniającą opcje o uwarunkowanej premii contingent premium options, cash-on-delivery options, pay later options, zero-premium options, when-in-the-money options od opcji waniliowych jest ich zerowy koszt początkowy, co oznacza, iż w momencie dokonania transakcji nabywca nie płaci wystawiającemupremii C l e w l o w,americanfeaturedoptions,w:exoticoptions. Spośród opcji o pierwszym stopniu korelacji do najbardziej rozpowszechnionych na rynku należą opcje na rozpiętość spread options.

Streszczenie: mgr Piotr SekindaStreszczenie dysertacji doktorskiej:Transakcje opcji walutowych w polskim systemie prawnymCelem badawczym pracy doktorskiej są transakcje opcji walutowych zawierane napozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.

Opracowanie nie ma z założenia celówprawnoporównawczych i poświęcone jest przede wszystkim ocenie sytuacji prawnej tychtransakcji w Polsce. Niewątpliwie wartością dodaną dysertacji jest to, że charakter prawnytransakcji opcji walutowych został w FX Vanilla i egzotyczne opcje omówiony przy uwzględnieniu praktycznychzagadnień dotyczących tych transakcji oraz obowiązujących standardów dokumentacyjnych.

Rozprawa doktorska składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki instrumentów pochodnych. Taczęść pracy nie ma charakteru stricte prawniczego i prezentuje przede wszystkimekonomiczne ujęcie instrumentów pochodnych. Prawidłowa ocena konstrukcji prawnejdanego instrumentu finansowego wymaga bowiem przeanalizowania ekonomicznych podstawjego funkcjonowania.

  • Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny krótko: opcja to umowa na podstawie której jedna strona umowy posiadacz opcji nabywa prawo do zrealizowania opisanej umową transakcji lub do otrzymania określonej wypłaty, zaś druga strona wystawca opcji, sprzedawca opcji zobowiązuje się być stroną tej transakcji lub, odpowiednio, wypłacić posiadaczowi określoną kwotę.
  • Handel opcji Microsoft.

Tematem pracy doktorskiej są wprawdzie zawierane na rynkupozagiełdowym ang. W tej części pracy przedstawiony został szeroko rozumianyrynek instrumentów pochodnych, jego geneza oraz podstawowy podział tego rynku na rynekgiełdowy i pozagiełdowy. Ponadto zaprezentowane zostały najważniejsze klasyfikacje irodzaje derywatów. Szczegółowo omówiono i przeanalizowano różne rodzaje opcji,kontraktów terminowych, swapów, warrantów i kredytowych instrumentów pochodnych.

Naprzykładach pokazano również praktyczne zastosowanie tych transakcji. Rozdział drugi ma za zadanie przedstawienie transakcji opcji walutowych orazmożliwości ich praktycznego zastosowania. W tej części rozprawy doktorskiej omówionezostały podstawowe elementy konstrukcyjne opcji walutowych oraz cechy wyróżniające teinstrumenty wśród innych transakcji opcyjnych. Przedstawiono zarówno najprostsze opcjewalutowe typu plain vanilla, jak i skomplikowane opcje egzotyczne.

Jednak ich bliższe zbadanie wykazało, że opcje egzotyczne mogą stanowić precyzyjne i efektywne kosztowo narzędzia zabezpieczające, pozwalające zaspokajać niepowtarzalne potrzeby zarządzania ryzykiem. Steven H. Bloom jeden z założycieli Susquehanna Investment Group. W i l f o r d, Zarz adzanie ryzykiem finansowym.

Opcje walutowe sąjednym z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. Pojedyncze zastosowanie opcji walutowej jest najprostszą strategią zabezpieczającą, jednaknie jedyną.

Alternatywą są złożone strategie opcyjne. W tej części pracy przedstawione2zostały — na praktycznych przykładach — możliwości zastosowania zarówno pojedynczychopcji, jak i strategii opcyjnych.

Wszystko co musisz wiedzieć o Airship w Among us!

Na zakończenie rozdziału drugiego zaprezentowanozarządzanie ryzykiem walutowym, ale nie od strony podmiotów zabezpieczających się, a odstrony podmiotów świadczących usługę tzw. W rozdziale trzecim przedstawiono źródła prawa normujące funkcjonowanieinstrumentów pochodnych na polskim rynku OTC, a także inne regulacje dotyczące tychinstrumentów.

Ponieważ polski ustawodawca nie przewidział kompleksowej regulacjiprawnej w zakresie transakcji pochodnych w tym transakcji opcji walutowychszczegółowaanaliza źródeł prawa w tym przedmiocie jest nieco utrudniona.

W tej części pracy transakcjaopcji walutowej została zaprezentowana jako instrument finansowy w rozumieniu ustawy oobrocie instrumentami finansowymi. Następnie omówiono przepisy, na podstawie którychbanki zawierają tego typu transakcje ze swoimi klientami.

W szczególności, przedstawionezostały zasady świadczenia przez banki usługi nabywania i zbywania instrumentówfinansowych. Omówiono również obowiązki wynikające z zaimplementowanej do polskiegosystemu prawa tzw.

Co to jest konto marginesowe z opcjami handlowym

Transakcja opcji walutowej została również przedstawiona jakoterminowa operacja finansowa, czyli czynność bankowa w rozumieniu ustawy Prawobankowe.

W tym rozdziale zaprezentowano także szczególną sytuację terminowych operacjifinansowych w polskim prawie upadłościowym.

6.1. Kontrakty opcyjne

Na zakończenie rozdziału trzeciegoomówione zostały najważniejsze dla polskiego rynku instrumentów pochodnych OTCrekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Niepominięty został również wątek charakteruprawnego tego typu rekomendacji. Na rynku OTC wykształciło się wiele standardów dokumentacji, które regulująwspółpracę kontrahentów w zakresie transakcji pochodnych.

Najlepszy wybor programow handlowych

Rozdział czwarty pracydoktorskiej ma za zadanie przybliżenie tych standardów. Niewątpliwie najbardziejrozpowszechnionym wzorcem na świecie jest standard dokumentacji opracowany przezInternational Swaps and Derivatives Association ISDAktóry został szczegółowoomówiony w tej części pracy. Przedstawiony został proces rozwoju dokumentacji ISDA, jak ijej aktualna struktura. Szczegółowo przeanalizowano konkretne postanowienia ISDA MasterAgreement, w tym przypadki naruszenia, zasady przedterminowego rozwiązania umowy ireguły wyliczenia finalnej kwoty rozliczenia.

W ostatniej części rozdziału czwartego omówiono cechycharakterystyczne umów, na podstawie których zawierane FX Vanilla i egzotyczne opcje transakcje opcyjne międzypolskimi przedsiębiorcami a bankami.

Kluczowy w rozprawie doktorskiej jest rozdział piąty, w którym przedstawionazostała cywilnoprawna charakterystyka transakcji opcji walutowych. W pierwszej kolejnościzaprezentowana została geneza konstrukcji prawnej transakcji opcyjnej na gruncie prawakontynentalnego i common law.

Omówione zostały najpopularniejsze koncepcje odnoszącesię do charakteru prawnego transakcji opcji walutowej, tj. Przedstawiono wady i zalety tych koncepcji, a następniew oparciu o umowę ofertową zaproponowano prawną definicję transakcji opcji walutowej. Wdalszej kolejności transakcja opcji walutowej została zaprezentowana jako umowanienazwana, odpłatna, dwustronnie zobowiązująca i niebędąca umową wzajemną.

OPCJE EGZOTYCZNE WYBRANE PRZYKŁADY OPCJI DRUGIEJ GENERACJI

Omówionorównież kwestię losowego charakteru umowy opcyjnej oraz przedstawiono argumentyprzeciwko traktowaniu jej jako umowy ubezpieczenia. Na zakończenie tego rozdziału wskazane zostały zasadyprzedawniania się roszczeń z tytułu przedmiotowych transakcji. Szósty rozdział ma za zadanie przedstawienie problemu tzw.

Strategia handlu marginesem.

Na wstępie przedstawiono zarys stanu faktycznego, a wszczególności okoliczności, w jakich polscy eksporterzy zawierali transakcje opcyjne.

Następnie omówione zostały podstawy prawne unieważnienia transakcji opcji walutowych, tj. This elaboration main goal is not alegal comparison but an evaluation of legal context of these transactions in Poland.

Zrozumiec mozliwosci akcji

Without adoubt, an added value of dissertation is the fact that legal nature of foreign exchange optiontransactions Koreanski system handlu emisja been explained basing on practical issues concerning these transactions inaccordance with documentation standards.

Chapter one is an introduction to derivatives. The nature of this thesis part is notstrictly legal and focusing more on economical side of derivatives.

W przypadku sprzedaży opcji, która jest doskonałym sposobem na generowanie dochodu, inwestor działa jak zakład ubezpieczeń, oferując komuś innemu ochronę pozycji. Pobierana jest premia, a jeśli rynek zachowa się zgodnie z przewidywaniami inwestora, inwestor zatrzymuje zyski wynikające z podjęcia tego ryzyka.

FX Vanilla i egzotyczne opcje correct evaluation oflegal structure of certain FX Vanilla i egzotyczne opcje instrument requires an analysis of economical fundamentsof its functioning.

Although over-the-counter foreign exchange option transactions are thetopic of this thesis, to precisely define the legal character of these transactions, we need tolook at derivatives from a wider perspective. This Warianty binarne Co jest of thesis introduces a wide topic ofderivatives market, its origin and basic division into exchange-traded derivatives and overthe-counter derivatives.

Moreover, included are the most important classifications and typesof derivatives.

Terminologia opcji waniliowych

Different options, forward transactions, swaps, warrants and credit derivativeswere discussed and analysed in details. The practical use of these transactions is shown onexamples. Second chapter explains foreign exchange option transactions and their practical use.