Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia

To help prevent someone from tampering with the source files, run Configuration Manager setup from a trusted source. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie administrowania opartego na rolach. An IP65 sealing rating ensures ultimate protection against exposure to water and dust. Używanie mostkowania i kończenia połączeń SSL z uwierzytelnianiemUse SSL bridging and termination with authentication W przypadku korzystania z serwera proxy sieci Web do internetowego zarządzania klientami należy używać mostkowania SSL do protokołu SSL przy użyciu funkcji kończenia z uwierzytelnianiem. Jałowiecki, P.

śledzenie zapasów – Termwiki, millions of terms defined by people like you

W tym artykule Dotyczy: Configuration Manager Current Branch Applies to: Configuration Manager current branch Ten artykuł zawiera informacje o zabezpieczeniach i prywatności dotyczące lokacji Configuration Manager i hierarchii programu. This article contains security and privacy information for Configuration Manager sites and the hierarchy. Wskazówki dotyczące zabezpieczeń dotyczące administrowania lokacjąSecurity guidance for site administration Poniższe wskazówki ułatwią zabezpieczenie Configuration Manager lokacji i hierarchii.

Use the following guidance to help you secure Configuration Manager sites and the hierarchy. Uruchamianie Instalatora z Strategia handlowa DMI. źródła i bezpiecznej komunikacjiRun setup from a trusted source and secure communication Aby zapobiec naruszeniu plików źródłowych przez kogoś, należy uruchomić Instalatora Configuration Manager z zaufanego źródła.

Co chcesz powiedzieć?

To help prevent someone from tampering with the source files, run Configuration Manager setup from a trusted source. W przypadku składowania plików w sieci zabezpiecz lokalizację sieciową. If you store the files on the network, secure the network location. Jeśli uruchomisz Instalatora z lokalizacji sieciowej, aby zapobiec naruszeniu plików przez osobę atakującą w trakcie ich przesyłania przez sieć, Użyj protokołu IPsec lub podpisywania SMB między lokalizacją źródłową plików Instalatora a serwerem lokacji.

If you do run setup from a network location, to help prevent an attacker from tampering with the files as they're transmitted over the network, use IPsec or SMB signing between the source location of the setup files and the site server.

Musisz się zalogować, aby wziąć udział w dyskusji. Terminy w aktualnościach Sport ;  Snowboard Brytyjski snowboardzista Billy Morgan wylądował sportu po raz pierwszy kiedykolwiek Czteroosobowy korka. Polega na rzut cztery razy, podczas gdy ciało również obraca się pięć pełne obroty na boki lub skierowaną w dół Nadawanie i odbiór ;  Aktualności Marzieh Afkham, który jest w kraju pierwsze Ministerstwo spraw zagranicznych rzecznik, będzie szef misji w Azji Wschodniej, Państwowa agencja informacyjna zgłaszane.

Jeśli używasz narzędzia pobierania instalatora do pobrania plików wymaganych przez Instalatora, pamiętaj, aby zabezpieczyć lokalizację, w której są Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia te pliki. If you use the Setup Downloader to download the files that are required by setup, make sure that you secure the location where these files are stored.

Zabezpiecz również kanał komunikacyjny dla tej lokalizacji po uruchomieniu Instalatora. Also secure the communication channel for this location when you run setup. Rozwiń schemat Active Directory i Opublikuj lokacje w domenieExtend the Active Directory schema and publish sites to the domain Do uruchamiania Configuration Manager nie są wymagane rozszerzenia schematu, ale tworzą one bezpieczniejsze środowisko.

Schema extensions aren't required to run Configuration Manager, but they do create a more secure environment. Klienci i serwery lokacji programu mogą pobierać informacje z Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia źródła. Clients and site servers can retrieve information from a trusted source. Jeśli klienci znajdują się w niezaufanej domenie, wdróż następujące role systemu lokacji w domenach klientów:If clients are in an untrusted Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia, deploy the following site system roles in the clients' domains: Punkt zarządzaniaManagement point Punkt dystrybucjiDistribution point Uwaga Domena zaufana dla Configuration Manager wymaga uwierzytelniania Kerberos.

System handlu ABONACCI. Trojkatne niewolniki systemu handlowego

A trusted domain for Configuration Manager requires Kerberos authentication. Jeśli klienci znajdują się w innym lesie, który nie ma dwukierunkowej relacji zaufania z lasem serwera lokacji, te komputery klienckie są uważane za znajdujące się w niezaufanej domenie.

Warianty binarne pieniedzy w Internecie Opcje udostepniania Microsoft Pracownicy

If clients are in another forest that doesn't have a two-way forest trust with the Opcje udostepniania oznaczaja przyklad server's forest, these clients are considered to be in an untrusted domain. Zaufanie zewnętrzne nie jest wystarczające do tego celu. An external trust isn't sufficient for this purpose.

Najnowsze wydanie

Niektóre systemy lokacji można skonfigurować tylko przy użyciu protokołu HTTPS na potrzeby komunikacji wewnątrzlokacyjnej. Jeśli nie korzystasz z dodatkowych kontroli w celu zabezpieczenia tych kanałów serwer-serwer, osoby atakujące mogą korzystać z różnych metod fałszowania i ataków typu man-in-the-Middle w systemach lokacji. If you don't use additional controls to secure these server-to-server channels, attackers can use various spoofing and man-in-the-middle attacks against site systems.

Ważne Zabezpiecz kanał komunikacyjny między serwerem lokacji a serwerem źródłowym pakietu. Secure the communication channel between the site server and the package source server.

Inne języki:

Ta komunikacja wykorzystuje protokół SMB. This communication uses SMB. Jeśli do zabezpieczenia tej komunikacji nie można użyć protokołu IPsec, należy użyć podpisywania protokołu SMB, aby upewnić się, że pliki nie zostały naruszone przed pobraniem i uruchomieniem klientów.

If you can't use IPsec to secure this communication, use SMB signing to make sure that the files aren't tampered with before clients download and run them. Configuration Manager automatically creates and manages these security groups. Takie zachowanie obejmuje usuwanie kont komputerów po usunięciu roli systemu lokacji. This behavior includes removing computer accounts when a site system role is removed. Aby zapewnić ciągłość usługi i najniższe uprawnienia, nie edytuj ręcznie tych grup.

To make sure service continuity and least privileges, don't manually edit these groups.

Gospodarka magazynowa Zapas bezpieczeństwa - eng: safety stock - jest to ilość towaru magazynowanego przez przedsiębiorstwow celu zabezpieczenia jednostki przed niekorzystnymi wpływami zmiennego otoczenia.

Zarządzanie procesem udostępniania zaufanego klucza głównegoManage the trusted root key provisioning process Jeśli klienci nie mogą wysyłać zapytań do wykazu globalnego Configuration Manager informacji, muszą polegać na zaufanym kluczu głównym do uwierzytelniania prawidłowych punktów zarządzania.

If clients can't query the global catalog for Configuration Manager information, they must rely on the trusted root key to authenticate valid management points. Zaufany klucz główny jest przechowywany w rejestrze klienta. The trusted root key is stored in the client registry. Można ją ustawić przy użyciu zasad grupy lub konfiguracji ręcznej. It can be set by using group policy or manual configuration.

Klucz do aktywacji opcji binarnej Strategia handlu bonem

Jeśli klient nie ma kopii zaufanego klucza głównego, zanim kontaktuje się z punktem zarządzania po raz pierwszy, ufa pierwszemu punktowi zarządzania, z którym się komunikuje.

If the client doesn't have a copy of the trusted root key before it contacts a management point for the first time, it trusts the first management point it communicates with. W celu ograniczenia ryzyka błędnego skierowania klientów do nieautoryzowanego punktu zarządzania przez osobę postronną można wstępnie udostępnić klientom zaufany klucz główny.

Mistrzowski poziom zarządzania zapasami

To reduce the risk of an attacker misdirecting clients to an unauthorized management point, you can pre-provision the clients with the trusted root key. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie zaufanego klucza głównego.

For more information, see Planning for the trusted root key. Użyj numerów portów innych niż domyślneUse non-default port numbers Używanie numerów portów innych Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia domyślne może zapewnić dodatkowe Broker Zloto Opcje. Using non-default port numbers can provide additional security. Utrudniają one osobom atakującym Eksplorowanie środowiska w celu ataku. They make it harder for attackers to explore the environment in preparation for an attack.

Jeśli zdecydujesz się używać portów innych niż domyślne, Zaplanuj je przed zainstalowaniem Configuration Manager. If you decide to use non-default ports, plan for them before Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia Configuration Manager. Korzystaj z nich spójnie we wszystkich lokacjach w hierarchii. Use them consistently across all sites in the hierarchy.

Porty żądań klientów i Wake On LAN są przykładami, w których można użyć numerów portów innych niż domyślne. Korzystanie z separacji ról w systemach lokacjiUse role separation on site systems Mimo że można zainstalować wszystkie role systemu lokacji na jednym komputerze, ta metoda jest rzadko używana w sieciach produkcyjnych.

Although you can install all the site system roles on a single computer, this practice is rarely used on production networks. Tworzy single point of failure. It creates a single point of failure. Zmniejszenie profilu atakówReduce the attack profile Izolowanie każdej roli systemu lokacji na innym serwerze zmniejsza ryzyko, że atak na luki w jednym systemie lokacji może być używany w odniesieniu do innego systemu lokacji. Isolating each site system role on a different server reduces the chance that an attack against vulnerabilities on one site system can be used against a different site system.

Wiele ról wymaga instalacji Internet Information Services IIS w systemie lokacji, co wymaga zwiększenia podatności na ataki. Many roles require the installation of Internet Information Services IIS on the site system, and this need increases the attack surface.

Jeśli musisz połączyć role w celu zmniejszenia wydatków sprzętowych, Połącz role usług IIS tylko z innymi rolami, które wymagają usług IIS. Ważne Rola rezerwowego punktu stanu to wyjątek. The fallback status point role is an exception. Ponieważ ta rola systemu lokacji akceptuje dane nieuwierzytelnione od klientów, nie należy przypisywać roli rezerwowego punktu stanu do żadnej innej roli systemu lokacji Configuration Manager.

Skutecznie i szybko wyparły je zestawy naprawcze, czyli tzw.

Because this site system role accepts unauthenticated data from clients, don't assign the fallback status point role to any other Configuration Manager site system role. Skonfiguruj statyczne adresy IP dla systemów lokacjiConfigure static IP addresses for site systems Statyczne adresy IP jest łatwiej chronić przed atakami polegającymi na rozpoznawaniu nazw.

Static IP addresses are easier to protect from name resolution attacks. Statyczne adresy IP ułatwiają także konfigurację protokołu IPsec.

Static IP addresses also make the configuration of IPsec easier. Korzystanie z protokołu IPsec to najlepsze rozwiązanie w zakresie zabezpieczeń do zabezpieczania komunikacji między systemami lokacji w Configuration Manager.

Using IPsec is a security best practice for securing communication between site systems in Configuration Manager. Nie instaluj innych aplikacji na serwerach systemu lokacjiDon't install other applications on site system servers W przypadku instalowania innych aplikacji na serwerach systemu lokacji zwiększa się podatność na ataki Configuration Manager.

When you install other applications on site system servers, you increase the attack surface for Configuration Manager. Istnieje również ryzyko niezgodności.

XIV strategia handlu System Traders Club.

You also risk incompatibility issues. Wymagaj podpisywania i Włącz Jako opcje zapasow uzywane do zabezpieczenia jako opcję lokacjiRequire signing and enable encryption as a site option Włącz dla lokacji opcje podpisywania i szyfrowania.

Enable the signing and encryption options for the site. Upewnij się, że wszyscy klienci mogą obsługiwać algorytm wyznaczania wartości skrótu SHA, a następnie włącz opcję wymagania SHA Ograniczanie i monitorowanie użytkowników administracyjnychRestrict and monitor administrative users Przyznaj dostęp administracyjny do Configuration Manager tylko tym użytkownikom, którym ufasz. Grant administrative access to Configuration Manager only to users that you trust.

Następnie udziel im minimalnych uprawnień przy użyciu wbudowanych ról zabezpieczeń lub dostosowując role zabezpieczeń.

Then grant them minimum permissions by using the built-in security roles or by customizing the security roles.

Użytkownicy administracyjni, którzy mogą tworzyć, modyfikować i wdrażać oprogramowanie i konfiguracje, mogą potencjalnie sterować urządzeniami w hierarchii Configuration Manager. Administrative users who can create, modify, and deploy software and configurations can potentially control devices in the Configuration Manager hierarchy. Przeprowadzaj okresowe inspekcje przypisań użytkowników administracyjnych oraz ich poziomu autoryzacji i weryfikuj wymagane zmiany.

Periodically audit administrative user assignments and their authorization level to verify required changes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie administrowania opartego na rolach. For more information, see Configure role-based administration. Bezpieczne kopie zapasowe Configuration ManagerSecure Configuration Manager backups Podczas tworzenia kopii zapasowej Configuration Manager te informacje obejmują certyfikaty i inne dane poufne, które mogą być używane przez osobę atakującą do personifikacji.

When you back up Configuration Manager, this information includes certificates and other sensitive data that could be used by an attacker for impersonation.

Warianty binarne GFT. Regulowane kanadyjskie opcje binarne brokerzy

Używaj podpisywania protokołu SMB lub protokołu IPsec podczas transferu tych danych w sieci, a ponadto zabezpiecz lokalizację kopii zapasowych. Use SMB signing or IPsec when you transfer this data over the network, and secure the backup location.