Opcje akcji FATCA..

Dokumenty do pobrania: Kto jest rezydentem podatkowym USA? Broker — określenie to zdefiniowano w części c Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych. Premia składa się z dwóch części: wartość wewnętrzna - jest to kwota, jaką otrzymałby posiadacz opcji, w przypadku gdyby została ona natychmiast zrealizowana.

Wersja od: 25 Opcje akcji FATCA. r. Dla celów niniejszej umowy oraz wszelkich załączników do niej zwanych dalej łącznie "Umową" następujące określenia otrzymują znaczenie, jak wskazano poniżej: a określenie "Stany Zjednoczone" oznacza Stany Zjednoczone Ameryki, włączając poszczególne stany, jednakże określenie to nie zawiera Terytoriów Stanów Zjednoczonych. Listę jurysdykcji partnerskich opublikuje IRS; f określenie "właściwa władza" oznacza: 1 w przypadku Stanów Zjednoczonych, Sekretarza Skarbu lub upoważnioną przez niego osobę; 2 w przypadku Polski, Ministra Finansów lub upoważnioną przez niego osobę; g określenie "instytucja finansowa" oznacza instytucję powierniczą, instytucję Opcje akcji FATCA., podmiot inwestujący lub zakład ubezpieczeń; h określenie "instytucja powiernicza" oznacza każdy podmiot, dla którego istotną część działalności gospodarczej stanowi przyjmowanie aktywów finansowych na rachunek innych osób.

Bez względu na poprzednie postanowienia określenie Opcje akcji FATCA. finansowy" nie obejmuje żadnych rachunków określonych w Załączniku II jako wyłączone z definicji rachunku finansowego.

Dla celów niniejszej Umowy udziały są przedmiotem regularnego obrotu, jeżeli w stosunku do nich stale występuje znaczący wolumen obrotu, a uznana giełda papierów wartościowych oznacza giełdę, która jest oficjalnie uznawana i nadzorowana przez władze państwa, w którym się znajduje, Opcje akcji FATCA.

która ma w ujęciu rocznym znaczącą wartość akcji będących przedmiotem obrotu na niej. Dla celów niniejszego ustępu 1 litera s udział w instytucji finansowej nie jest przedmiotem regularnego obrotu i powinien być traktowany jako rachunek finansowy, jeżeli posiadacz udziału inny niż instytucja finansowa działająca w charakterze pośrednika został zarejestrowany w księgach tej instytucji finansowej.

Poprzednie zdanie nie będzie miało zastosowania do udziałów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 lipca r. Rachunek depozytowy obejmuje także kwoty przekazywane zakładowi ubezpieczeń na podstawie gwarantowanej umowy inwestycyjnej lub podobnej umowy zobowiązującej do Opcje akcji FATCA.

lub uznania odsetek; u określenie "rachunek powierniczy" oznacza rachunek inny niż umowa ubezpieczenia lub umowa renty prowadzony na rzecz innej osoby lub podmiotu, obejmujący jakikolwiek instrument finansowy lub umowę zawartą Opcje akcji FATCA. celach inwestycyjnych włączając, lecz nie ograniczając się do udziałów lub akcji spółek, not, obligacji, skryptów dłużnych lub innych zaświadczeń o zadłużeniu, transakcji na walutach lub surowcach, kontraktów ubezpieczających niewypłacalność dłużnika, kontraktów zamiennych opartych o wskaźniki niefinansowe, kontraktów na sumy nominalne, umów ubezpieczenia, umów renty oraz jakiejkolwiek opcji lub instrumentu pochodnego Opcje akcji FATCA.

v określenie "udział w kapitale" oznacza, w przypadku spółki osobowej będącej instytucją finansową, udział w zyskach lub kapitale spółki.

eMakler 3.0 - inwestycje w mBanku

W przypadku trustu, będącego instytucją finansową, udział w kapitale będzie uważany za udział posiadany przez osobę, traktowaną jako założyciel lub beneficjent całości lub części majątku trustu, lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną sprawującą pełną i efektywną kontrolę nad trustem. Szczególna osoba amerykańska będzie traktowana jako beneficjent zagranicznego trustu, jeżeli Opcje akcji FATCA. szczególna osoba amerykańska posiada prawo do otrzymywania pośrednio na przykład przez pełnomocnika lub bezpośrednio obowiązkowej wypłaty z trustu Opcje akcji FATCA.

może otrzymywać pośrednio lub bezpośrednio wypłaty uznaniowe z trustu; w określenie "umowa ubezpieczenia" oznacza umowę inną niż umowa rentyzgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczenia na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego w postaci śmierci, choroby, wypadku, powstania odpowiedzialności cywilnej lub majątkowej; x określenie "umowa renty" oznacza umowę, zgodnie z którą wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w danym okresie czasu, ustalonym w całości lub w części poprzez odniesienie się do oczekiwanej długości życia jednej lub większej liczby osób fizycznych.

Określenie to oznacza także umowę, na mocy której wystawca zobowiązuje się do wypłacania świadczeń pieniężnych w okresie przekraczającym jeden rok, jeżeli prawo lub praktyka państwa, w którym została ona zawarta, określa ją jako umowę renty; y określenie "pieniężna umowa ubezpieczenia" oznacza umowę ubezpieczenia inną niż umowa reasekuracji zawarta pomiędzy dwoma zakładami System handlu zywym wartość pieniężna jest większa niż 50  USD; z określenie "wartość pieniężna" oznacza większą z następujących wartości: i kwotę świadczenia, do uzyskania której ubezpieczający jest upoważniony w momencie dokonania wykupu lub wypowiedzenia umowy określoną bez dokonywania potrąceń z tytułu wcześniejszej rezygnacji z umowy lub związanych z udzieleniem ubezpieczonemu pożyczki przez ubezpieczycielaii kwotę, którą ubezpieczający może pożyczyć zgodnie lub Opcje akcji FATCA.

związku z umową ubezpieczenia. Bez względu na poprzedzające postanowienie rachunek nie będzie uważany za amerykański rachunek raportowany, jeżeli rachunek taki nie został zidentyfikowany jako amerykański rachunek raportowany po przeprowadzeniu procedur sprawdzających określonych w Załączniku I; dd określenie "posiadacz rachunku" oznacza osobę wymienioną lub zidentyfikowaną jako posiadacz rachunku finansowego przez instytucję finansową, Opcje akcji FATCA. prowadzi ten rachunek. Osoba, inna niż instytucja finansowa, posiadająca rachunek finansowy w imieniu lub na rzecz innej osoby jako agent, kurator, powiernik, osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, doradca inwestycyjny lub pośrednik, nie jest traktowana dla celów niniejszej Umowy jako posiadająca rachunek, natomiast uważa się, że posiadaczem rachunku jest ta inna osoba.

Dla celów zdania bezpośrednio poprzedzającego, określenie "instytucja finansowa" nie obejmuje instytucji finansowych utworzonych lub zarejestrowanych na Terytoriach Stanów Zjednoczonych.

Dom Maklerski Pekao S.A.

W przypadku pieniężnych umów ubezpieczenia lub umów renty za posiadacza rachunku uznaje się każdą osobę uprawnioną do otrzymania jego wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta Polskie warianty binarne. Jeżeli brak jest osoby upoważnionej do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta Opcje akcji FATCA., za posiadacza rachunku uważa Opcje akcji FATCA.

każdą osobę wskazaną jako uprawnioną na podstawie umowy oraz każdą osobę, której przysługuje prawo do otrzymania wypłat na podstawie tej umowy.

W momencie wymagalności pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty każda osoba uprawniona do wypłaty świadczenia na jej podstawie uważana jest za posiadacza rachunku; ee określenie "osoba amerykańska" oznacza obywatela lub osobę Opcje akcji FATCA. na stałe w Stanach Zjednoczonych, spółkę Opcje akcji FATCA.

lub kapitałową utworzoną w Stanach Zjednoczonych lub na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek ze stanów oraz trust, jeżeli: i sąd w Stanach Zjednoczonych miałby prawo, zgodnie ze stosownymi przepisami, do wydawania poleceń lub orzeczeń dotyczących wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem trustem, oraz ii jedna lub Opcje akcji FATCA.

osób amerykańskich ma prawo do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu lub kontrolowania majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub przebywała na stałe Opcje akcji FATCA.

Stanach Zjednoczonych. Bez względu na poprzednie postanowienie płatność podlegająca amerykańskiemu podatkowi nie obejmuje wypłat, które nie Wariant binarny dostawcy sygnalu traktowane jako podlegające opodatkowaniu w świetle odpowiednich regulacji Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych; jj podmiot jest "podmiotem powiązanym" z innym podmiotem, jeżeli jeden z nich kontroluje drugi lub obydwa pozostają pod wspólną kontrolą innego podmiotu.

Do tego celu rozumie się, że kontrola oznacza posiadanie pośrednio lub bezpośrednio ponad 50 procent głosów lub udziałów w innym podmiocie. Bez względu na poprzedzające postanowienie Polska może nie uznawać podmiotu za podmiot powiązany z innym podmiotem, jeżeli obydwa nie są członkami tej samej grupy stowarzyszonej, jak określono w części e 2 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych; kk określenie "amerykański NIP" oznacza amerykański federalny numer identyfikacyjny podatnika; ll określenie "polski NIP" oznacza polski numer identyfikacji podatkowej NIP lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL ; mm określenie "osoby kontrolujące" oznacza osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad podmiotem.

2. Podstawowe pojęcia związane z opcjami

W przypadku trustu określenie to oznacza założyciela, powierników, nadzorcę jeżeli występujebeneficjentów lub grupę beneficjentów oraz każdą inną osobę fizyczną sprawującą ostatecznie efektywną kontrolę nad trustem oraz, w przypadku umów innych niż trust, określenie to oznacza osoby pozostające w podobnej sytuacji.

Jakiemukolwiek określeniu niezdefiniowanemu w niniejszej Opcje akcji FATCA., o ile kontekst nie stanowi inaczej lub właściwe władze uzgodnią wspólnie jego znaczenie w zakresie, w jakim pozostaje ono w zgodzie z prawem krajowympowinno się nadawać znaczenie, jakie w tym czasie ma ono zgodnie z prawem Strony stosującej Umowę, przy czym znaczenie określenia wynikające z prawa podatkowego tej Strony ma pierwszeństwo przez znaczeniem Opcje akcji FATCA.

Opcje akcji FATCA.

temu określeniu przez inne przepisy prawa tej Strony. Artykuł  2 Obowiązki związane z pozyskiwaniem oraz wymianą informacji dotyczących rachunków raportowanych 1. Każda ze Stron, z uwzględnieniem postanowień artykułu 3 niniejszej Umowy, powinna pozyskiwać informacje, określone w ustępie 2 niniejszego artykułu, dotyczące rachunków raportowanych oraz automatycznie, corocznie wymieniać te informacje z drugą Stroną, zgodnie z postanowieniami jednej lub obu Konwencji, stosownie do pisemnych ustaleń dla każdego roku.

Artykuł  3 Termin i sposób wymiany informacji 1.

3. Opcje: ryzyka

Dla celów zobowiązania do wymiany informacji określonego w artykule 2 niniejszej Umowy, kwota i rodzaj płatności dokonywanych Opcja binarna Metro TV związku z amerykańskim rachunkiem raportowanym może zostać ustalona w zgodzie z zasadami polskiego prawa podatkowego, a kwota i rodzaj płatności dokonywanych w związku z polskim rachunkiem raportowanym może zostać ustalona w zgodzie z zasadami amerykańskiego federalnego prawa podatkowego.

Dla celów zobowiązania do wymiany informacji określonego w artykule 2 niniejszej Umowy, wymieniane informacje powinny określać walutę, w której denominowano daną płatność. Z uwzględnieniem artykułu 2 ustęp 2 niniejszej Umowy informacje są pozyskiwane i wymieniane w odniesieniu do roku i kolejnych lat, z zastrzeżeniem że: a Opcje akcji FATCA.

przypadku Polski: 1 pozyskaniu i wymianie w odniesieniu do roku podlegają informacje określone w artykule 2 ustęp 2 litera a punkty niniejszej Umowy; 2 pozyskaniu i wymianie w odniesieniu do roku podlegają informacje określone w artykule 2 ustęp 2 litera a punkty niniejszej Umowy, z wyjątkiem przychodów brutto, określonych w artykule 2 ustęp 2 litera a punkt 5 podpunkt B niniejszej Umowy, oraz 3 pozyskaniu i wymianie w odniesieniu do roku i lat następnych podlegają informacje określone w artykule 2 ustęp 2 litera a punkty niniejszej Umowy; b w przypadku Stanów Zjednoczonych pozyskaniu i wymianie w odniesieniu do roku Skroty handlu kryptograficznego kolejnych lat podlegają informacje określone w artykule 2 ustęp 2 litera b niniejszej Umowy.

Bez względu na postanowienia ustępu 3 niniejszego artykułu, w odniesieniu do każdego raportowanego rachunku, który jest rachunkiem prowadzonym przez raportującą instytucję finansową na Opcje akcji FATCA.

30 czerwca r.

Dokumenty powiązane

W takim przypadku Strony powinny pozyskiwać i wymieniać informacje o dacie urodzenia tej osoby, jeżeli raportująca instytucja finansowa posiada te dane. Z uwzględnieniem ustępów 3 i 4 niniejszego artykułu informacje określone w artykule 2 niniejszej Umowy powinny być wymieniane w ciągu dziewięciu miesięcy następujących po końcu roku kalendarzowego, do którego się odnoszą. Właściwe władze Polski oraz Stanów Zjednoczonych zawrą porozumienie lub skorzystają z procedury wzajemnego porozumiewania się w zakresie ustalenia: a procedury automatycznej wymiany informacji określonej w artykule 2 niniejszej Umowy; b zasad i procedur, które mogą być konieczne do wdrożenia artykułu 5 niniejszej Umowy, oraz c procedur koniecznych dla wymiany informacji gromadzonych zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 litera b niniejszej Umowy.

Wszystkie wymieniane informacje objęte będą zasadami poufności oraz innymi zasadami ochrony określonymi w odpowiedniej Konwencji lub Konwencjach, włączając postanowienia dotyczące ograniczenia wykorzystywania tych informacji. Po wejściu w życie niniejszej Umowy, każda z Opcje akcji FATCA. władz powinna, w drodze pisemnej, przekazać zawiadomienie Opcje akcji FATCA.

drugiej właściwej władzy, iż uznaje, że w państwie tej drugiej właściwej władzy Roboty handlowe IQ Opcje i odpowiednie zabezpieczenia pozwalające zapewnić, że informacje otrzymane na mocy niniejszej Umowy pozostaną poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do celów podatkowych, oraz ii infrastruktura pozwalająca na skuteczną wymianę obejmująca ustalone procedury, pozwalające na terminową, kompletną oraz poufną wymianę informacji, skuteczne i niezawodne porozumiewanie się oraz zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów i wyjaśniania wątpliwości związanych z wymianą lub wnioskami o wymianę oraz do wykonania postanowień artykułu 5 niniejszej Umowy.

Właściwe władze, powinny w dobrej wierze dołożyć wszelkich starań dla ustalenia, przed wrześniem r.

Jej celem jest zobowiązanie zagranicznych instytucji finansowych ang. W ten sposób amerykańskie władze skarbowe ang. IRS — Internal Revenue Service stają się zdolne do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych tych osób. Kolejnym celem FATCA jest zapobieżenie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych w celu ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

Zobowiązania Stron do pozyskania i wymiany informacji na mocy artykułu 2 niniejszej Umowy wchodzą w Opcje akcji FATCA. z dniem złożenia późniejszego z zawiadomień opisanych w ustępie 8 niniejszego artykułu. Niezależnie od powyższego, jeżeli polskie właściwe władze uznają, że Stany Zjednoczone mają odpowiednie zabezpieczenia i infrastrukturę, opisane w ustępie 8 niniejszego artykułu, ale niezbędny będzie dodatkowy czas, aby właściwe amerykańskie władze uznały, że Polska ma odpowiednie zabezpieczenia oraz infrastrukturę, zobowiązanie Polski do pozyskania i wymiany informacji na mocy artykułu 2 niniejszej Umowy wejdzie w życie z dniem przekazania przez właściwą polską władzę do właściwej amerykańskiej władzy pisemnego zawiadomienia, zgodnie z ustępem 8 niniejszego artykułu.

Niniejsza Umowa wygaśnie z dniem 30 września r. Traktowanie raportujących polskich instytucji finansowych. Bez względu na powyższe, raportująca polska instytucja finansowa, w odniesieniu do której warunki niniejszego ustępu nie zostały spełnione, nie podlega podatkowi u źródła określonemu w sekcji Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych, chyba że raportująca polska instytucja finansowa została zidentyfikowana przez IRS jako wyłączona instytucja finansowa, zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 litera b niniejszej Umowy.

Opcje akcji FATCA.

Zawieszenie przepisów dotyczących rachunków posiadanych przez osoby odmawiające współpracy. Stany Zjednoczone nie będą wymagały od raportujących polskich instytucji finansowych pobierania podatku, Opcje akcji FATCA. z częścią lub Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do rachunków posiadanych przez osoby odmawiające współpracy jak określenie to zdefiniowano w części d 6 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonychlub zamknięcia takiego rachunku, jeżeli właściwa amerykańska władza w odniesieniu do tych rachunków otrzymuje informacje określone w artykule 2 ustęp 2 litera a Opcje akcji FATCA.

Umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 3 Umowy. Odmienne traktowanie polskich funduszy emerytalnych. Stany Zjednoczone będą uznawały za współpracujące zagraniczne instytucje finansowe lub za zwolnionych uprawnionych odbiorców - dla celów części i Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych - polskie fundusze emerytalne opisane w Załączniku II. W tym celu za polski fundusz emerytalny uważa się podmiot utworzony lub działający oraz, w obydwu przypadkach, nadzorowany przez Polskę lub ustanowione w drodze umownej lub ustawowej instytucje, działające w celu zapewnienia emerytur lub wypłat z tytułu ustania zatrudnienia lub generowania dochodów dla zapewnienia takich wypłat Glebokie uczenie sie w bitquoins z polskimi przepisami oraz regulowane w odniesieniu do wnoszenia składek, dokonywania wypłat, sprawozdawczości, współfinansowania oraz opodatkowania.

Identyfikacja oraz traktowanie innych współpracujących zagranicznych instytucji finansowych oraz zwolnionych uprawnionych odbiorców. Stany Zjednoczone będą traktowały, Opcje akcji FATCA. akcji FATCA. Opcje akcji FATCA. części Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych, każdą nieraportującą polską instytucję finansową jako - odpowiednio - współpracującą zagraniczną instytucję finansową lub zwolnionego rzeczywistego odbiorcę. Szczególne zasady dotyczące podmiotów powiązanych i oddziałów, będących wyłączonymi instytucjami finansowymi.

Uzgodnienie terminów. Bez względu na postanowienia ustępów 3 oraz 5 artykułu 3 niniejszej Umowy: a Polska nie jest zobowiązana do uzyskania i wymiany informacji dotyczących roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w odniesieniu do którego podobne informacje podlegałyby raportowaniu do IRS, na podstawie odpowiednich amerykańskich regulacji skarbowych, przez uczestniczące FFI; b Polska nie jest zobowiązana do rozpoczęcia wymiany informacji przed datą, od której uczestniczące FFI byłyby obowiązane przekazywać, zgodnie z odpowiednimi amerykańskimi regulacjami skarbowymi, podobne informacje do IRS; c Stany Zjednoczone nie są zobowiązane do uzyskania i wymiany informacji dotyczących roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok kalendarzowy, w związku z którym Polska jest zobowiązana do uzyskania i wymiany informacji; oraz d Stany Zjednoczone nie są zobowiązane do rozpoczęcia wymiany informacji przed datą, od której Polska jest zobowiązana rozpocząć wymianę informacji.

Uzgodnienie definicji z regulacjami skarbowymi Stanów Zjednoczonych. Bez względu na artykuł 1 niniejszej Umowy oraz definicje zamieszczone w Załącznikach do tej Umowy, Polska może posłużyć się oraz może pozwolić polskim instytucjom finansowym na posługiwanie się definicjami znajdującymi się we właściwych regulacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych w miejsce odpowiednich definicji tej Umowy, z założeniem, że taka procedura nie udaremni celów niniejszej Umowy.

Informacja na temat zgodności DM BOŚ S.A. z FATCA

Współpraca w przestrzeganiu oraz egzekucji obowiązków 1. Uchybienia mniejszej wagi i pomyłki administracyjne. Właściwa władza zawiadamia właściwą władzę drugiej Strony, jeżeli pierwsza z wymienionych właściwych władz ma podstawy do uznania, iż uchybienia mniejszej wagi lub Opcje zapasow XIV. administracyjne mogły doprowadzić do nieprawidłowego lub niepełnego wykonania obowiązku przekazywania informacji lub skutkowały innymi naruszeniami niniejszej Umowy.

Przypadki istotnego nieprzestrzegania obowiązków. Właściwa władza tej drugiej Strony, w odpowiedzi na przypadki istotnego nieprzestrzegania obowiązków, powinna zastosować Opcje akcji FATCA. przepisy prawa krajowego włączając możliwe sankcje. Poleganie na usługach świadczonych przez osoby trzecie.

Opcje akcji FATCA.

Każda Strona może zezwolić raportującym instytucjom finansowym na wykorzystanie usług świadczonych przez osoby trzecie w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych na nie przez tę Stronę, przewidzianych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, że obowiązki te pozostają w zakresie odpowiedzialności raportującej instytucji finansowej.

Zapobieganie uchylaniu się Opcje akcji FATCA. stosowania prawa. Strony wprowadzą, jeżeli jest to niezbędne, wymagania zapobiegające przyjmowaniu przez instytucje finansowe praktyk Opcje akcji FATCA. do omijania obowiązków informacyjnych określonych niniejszą Umową. Artykuł  6 Wzajemne zobowiązanie do kontynuowania współpracy w celu zwiększenia przejrzystości i efektywności wymiany informacji 1.

Rząd Stanów Zjednoczonych uznaje potrzebę osiągnięcia porównywalnego poziomu w standardzie wzajemnej automatycznej wymiany informacji z Polską. Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązuje się do dalszej poprawy przejrzystości i wzmocnienia związków z Polską przez dążenie do przyjęcia przepisów oraz wspieranie Opcje akcji FATCA.

działań legislacyjnych w celu osiągnięcia porównywalnego poziomu w standardzie wzajemnej automatycznej wymiany informacji. Traktowanie płatności dokonywanych przez pośredników oraz kwot wypłat brutto. Strony zobowiązują się do współpracy, wraz z innymi jurysdykcjami partnerskimi, w celu opracowania praktycznego i efektywnego alternatywnego podejścia w celu zrealizowania celów polityki dotyczących płatności dokonywanych przez pośredników oraz podatku Opcje akcji FATCA.

kwot wypłat brutto, zmniejszających obciążenia administracyjne. Opracowanie modelu wspólnego raportowania i wymiany informacji. Strony zobowiązują się do współpracy, wraz z innymi jurysdykcjami partnerskimi oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Opcje akcji FATCA.

i Unią Europejską, w zakresie stosowania niniejszej Umowy oraz innych umów zawartych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i innymi jurysdykcjami partnerskimi, jako modelu dla automatycznej wymiany informacji, włączając opracowanie standardów raportowania i procedur sprawdzających dla instytucji finansowych. Dokumentacja rachunków prowadzonych na dzień 30 czerwca r.

Obowiązki wynikające z ustawy FATCA

W odniesieniu do rachunków raportowanych prowadzonych przez raportującą instytucję finansową: a Stany Zjednoczone zobowiązują się ustanowić do dnia 1 stycznia r. Polsce udzielone zostaną korzyści wynikające z Opcje akcji FATCA.

korzystniejszych warunków wynikających z artykułu 4 lub Załącznika 1 do niniejszej Umowy, związane ze stosowaniem FATCA przez polskie instytucje finansowe, a przyznane innej jurysdykcji partnerskiej na podstawie podpisanej dwustronnej umowy, w której inna jurysdykcja partnerska zobowiązuje się do przyjęcia takich samych zobowiązań jak Polska, opisanych w artykułach 2 i 3 niniejszej Umowy i podlegających takim samym wymogom, jak te opisane w artykułach od 5 do 9 niniejszej Umowy.

Stany Zjednoczone poinformują Polskę o jakichkolwiek korzystniejszych warunkach i zastosują takie korzystniejsze warunki automatycznie, Opcje akcji FATCA. z niniejszą Umową, w taki sposób, jakby były one określone w niniejszej Umowie i ze skutkiem od daty wejścia w życie umowy wprowadzającej korzystniejsze warunki, chyba że Polska odrzuci, w formie pisemnej, zastosowanie tych warunków.