Opcje RSU lub akcji

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz pod red. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżący na podstawie art. Skoro przepisy u. W ramach doprecyzowania zdefiniowano pojęcie programu motywacyjnego oraz pojęcie spółki dominującej.

Realizacja instrumentu pochodnego oraz zbycie akcji otrzymanych w wyniku realizacji tego instrumentu a uznanie za przychód. Dariusz Skupień. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca r. Uzasadnienie faktyczne Wyrokiem z dnia 9 stycznia r. Z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji wynika, że w dniu 18 kwietnia r. W ramach programu organizowanego przez grupę kapitałową, do której należą X i Y dalej: Grupapracownicy X w tym wnioskodawca otrzymują nieodpłatnie od Y - na podstawie listu jednostronnie zobowiązującego - tzw.

Oplacalne strategie handlowe ETF Najlepsi handlowcy opcji IQ

RSU - Restricted Stock Units, co w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza przydział akcji warunkowych, warunkowych jednostek udziałowych zastrzeżonych, bądź ograniczonych jednostek udziałowych dalej odpowiednio: RSU oraz Program. RSU nie inkorporują praw do partycypacji w zysku podmiotów z Grupy ani praw jakie wynikają z posiadania zwykłych, rzeczywistych akcji - w szczególności nie dają prawa głosu na walnym zgromadzeniu wspólników ani prawa do otrzymania dywidendy.

To sprawia, że RSU oprócz tego, że są warunkowym przyrzeczeniem do nieodpłatnej konwersji na akcje Y w przyszłości, nie stanowią dla pracowników konkretnego wymiaru finansowego.

Wnioskodawca w momencie otrzymania RSU nie ma jeszcze gwarancji, że akcje te uzyska w przyszłości. Nadto, RSU są niezbywalne, po realizacji RSU i konwersji na akcje Y wnioskodawca będzie zbywał te akcje również przed upływem 3 lat, tj.

Dostałeś akcje lub certyfikaty? No to zapłacisz podwójny podatek - zywiecforum.pl

RSU nie stanowią papierów wartościowych, o których mowa w art. Nrpoz. W związku z powyższym zadano następujące pytania: 1.

Kontakt Zagraniczne plany akcyjne a obowiązki podatkowe polskiego pracodawcy Tego rodzaju programy mogą pełnić funkcję dodatkowego wynagrodzenia, nagrody za realizację indywidualnych wyników pracowników, narzędzia motywującego do dalszych wysiłków na rzecz rozwoju firmy, jak również instrumentu wiążącego pracownika z zatrudnieniem w ramach grupy kapitałowej.

Czy zbycie akcji Y otrzymanych w wyniku konwersji RSU przez wnioskodawcę będzie stanowiło dla niego przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - z jakiego źródła i w jakim momencie i zeznaniu powinien on zostać rozliczony; 2. W jaki sposób wnioskodawca powinien określić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w pytaniu nr 1.

Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż akcji Y przez wnioskodawcę będzie stanowiła dla niego przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych ze źródła przychodów, o którym mowa w art.

Nr 14, poz.

Opcje nie są kosztem przy sprzedaży akcji

Koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w Opcje RSU lub akcji nr 1, wnioskodawca powinien określić na podstawie przepisów art. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając z upoważnienia Ministra Finansów wydał w dniu 17 lipca r.

Uzasadniając swoją negatywną ocenę, organ stwierdził, że w momencie odpłatnego zbycia akcji nabytych przez wnioskodawcę w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych otrzymanych w ramach planu akcyjnego powstanie przychód z kapitałów pieniężnych stosownie do art. Organ podniósł, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych nabytych w wyniku realizacji pochodnych instrumentów finansowych RSU będą wydatki faktycznie poniesione na objęcie akcji oraz ewentualne opłaty związane ze sprzedażą tych akcji np.

Z powyższego wynika, że nie będzie stanowić kosztu Opcje RSU lub akcji przychodów, przychód z tytułu Opcje RSU lub akcji pochodnych instrumentów finansowych RSU jako związany z nabyciem akcji. Przychód, który skarżący powinien był opodatkować z tytułu realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych RSUzdaniem organu, w żadnym wypadku nie mieści się wśród wydatków, o których mowa w art.

Wskazano przy tym, że brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji przychodu, który podlega opodatkowaniu w związku z realizacją pochodnych instrumentów finansowych, nie świadczy o podwójnym opodatkowaniu tego samego dochodu, wyjaśniając, iż realizacja RSU jak i sprzedaż akcji nabytych w wyniku realizacji RSU są to dwie odrębne czynności, opodatkowane niezależnie jedna od drugiej. W ocenie organu w sprawie nie znajdzie zastosowania również art. Wezwawszy uprzednio organ do usunięcia naruszenia prawa, skarżący wniósł skargę na ww.

Odpowiadając na skargę, Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w interpretacji. W zaskarżonym wyroku WSA w Gdańsku stwierdził, że pomiędzy stronami nie było sporu, iż zastrzeżone certyfikaty akcji RSU są instrumentami pochodnymi, gdyż spełniają definicje wskazane w art.

Niespornym było także, iż realizacja pochodnych instrumentów finansowych Opcje RSU lub akcji opodatkowaniu na podstawie art. Wskazując na wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 października r. Sąd eksplikował dalej, że art. Organ nie wskazał przy tym, że jeżeli skarżący wykaże poniesienie konkretnego wydatku na nabycie akcji, nie będzie go mógł uznać za koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia akcji.

Zakwestionowano jedynie możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu - przychodu z realizacji instrumentu z realizacji instrumentu określonego i opodatkowanego na pierwszym etapie realizacji. Skarżący próbuje przy tym wykazywać, że za wydatek należy uznać również per analogiam opodatkowany wcześniej przychód.

Wbrew jednak jego twierdzeniom, pojęcia te nie są tożsame i dotyczą odmiennych sytuacji.

Motywacja dwa razy z PIT: Podatnik za opcje czy certyfikaty akcji zapłaci podwójny podatek

Kolejno Sąd podkreślił, że źródłem przychodu w rozpoznawanej sprawie jest art. Dochód skarżącego z tytułu zbycia akcji nie będzie zaś dwukrotnie opodatkowany, podlega on bowiem jednokrotnemu opodatkowaniu wg ww. Kolejno Sąd wyjaśnił dlaczego regulacja zawarta w art. W skardze kasacyjnej wywiedzionej od ww. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tekst jedn. Uzasadnienie prawne Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie. Zagadnienie stanowiące istotę sporu w rozpoznawanej sprawie było już przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 13 kwietnia r. Sąd w składzie rozpoznającym sprawę niniejszą pogląd ten podziela, podobnie jak argumentację przywołaną w cytowanym orzeczeniu na jego poparcie.

Transakcje opcji WPG Strategia handlu HVF.

Sporny w sprawie problem sprowadza się do ustalenia, co stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia akcji, otrzymanych przez wnioskodawczynię, w wyniku realizacji instrumentów pochodnych w postaci opcji na akcje oraz zastrzeżonych certyfikatów akcji RSUw ramach udziału w planie akcyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą poza granicami Unii Europejskiej.

Skarżąca uważa, że w przypadku późniejszej sprzedaży akcji nabytych w Opcje RSU lub akcji realizacji instrumentu pochodnegodo kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży takich akcji będzie mogła na podstawie art.

Sąd pierwszej instancji zaaprobował z kolei stanowisko organu interpretacyjnego, że skarżąca w wypadku późniejszej sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji instrumentu pochodnego, nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przychodu z realizacji instrumentu określonego i opodatkowanego na pierwszym etapie transakcji. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał, zarówno literalna, jak i systemowa wykładnia art.

Opisane we wniosku opcje oraz zastrzeżone certyfikaty akcji RSU są instrumentami pochodnymi, gdyż spełniają definicje wskazane w art. W sprawie niespornym jest, że realizacja pochodnych instrumentów finansowych zamiana ich na akcje podlega opodatkowaniu na podstawie art.

Zgodnie z art. Na podstawę opodatkowania składa się w związku z tym suma dochodów cząstkowych. Przypisanie strumienia przychodów do określonego źródła ma wpływ na obliczenie dochodu ogólnego, zdefiniowanie pojęcia przychodu z tego źródła, na określenie podstawy opodatkowania, na zasady odliczania kosztów uzyskania przychodów dotyczy to zarówno ich wysokości, jak i możliwości ich odliczaniaobowiązek zapłaty zaliczek, stawkę podatku, na sposób poboru podatku, na możliwość rozliczenia straty podatkowej tylko w ramach danego źródła.

W orzecznictwie por. CBOSA nie budzi także wątpliwości pogląd, że katalog źródeł przychodu ma charakter rozłączny, a zatem każdy konkretny przychód może być przypisany wyłącznie do jednego źródła przychodów. Przychód powinien być przypisany do tego źródła, którego opis w sposób najbardziej szczegółowy odpowiada sposobowi jego powstania, Opcje RSU lub akcji że ustawa expressis verbis nakazuje zaliczenie go do innego źródła por.

W rozpoznawanej sprawie zaistniała konieczność przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów do ustalenia dochodu do opodatkowania, uzyskanego ze źródła przychodów skonkretyzowanego w art. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie budzi wątpliwości, że koszty uzyskania przychodów związane są zawsze z konkretnym źródłem przychodu.

Aby bowiem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - Przy uzyciu opcji akcji jako zabezpieczenia tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie czy też zwiększenie przychodu z tego konkretnego źródła por. Tak więc koszty uzyskania przychodów należy przyporządkować do tego źródła przychodów, z którym dane wydatki są związane.

Źródło przychodu, którego dotyczy pytanie zadane we wniosku o interpretację w rozpoznawanej sprawie mają stanowić przychody z kapitałów pieniężnych uzyskane ze zbycia papierów wartościowych akcji zdefiniowane w art. Ustawodawca w sposób jednoznaczny i wyraźny określił w art. Przepis ten nie wymienia art. Skoro przepisy u.

Co stanie sie z opcjami akcji, jesli wyjde Wskazniki w handlu

Jak to już zostało wskazane powyżej z woli ustawodawcy w art. Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji regulują przepisy art. Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz pod red. Marciniuka, Warszawa, C. BECK, str.

Plan motywacyjny ? RSU sygn: IBPBII/2/4511-55/15-1/MZ

Ustawodawca świadomie zatem wyłączył koszty z art. A zatem wbrew oczekiwaniom skarżącej, jak trafnie ocenił Sąd pierwszej Opcje RSU lub akcji, przepis ten nie będzie miała zastosowanie w przedstawionym we wniosku o interpretację stanie faktycznym.

Czy mozesz handlowac opcjami binarnymi 24/7 Open Source Auto Trading System

Zgodzić należy się także z Sądem pierwszej instancji, że w rozstrzyganej sprawie nie sposób mówić o podwójnym opodatkowaniu. Mogłoby ono mieć miejsce w przypadku podwójnego opodatkowania tym samym podatkiem dochodu uzyskanego z tego samego źródła.

Tymczasem dochód skarżącej z tytułu zbycia akcji podlega jednokrotnemu opodatkowaniu na podstawie Opcje RSU lub akcji wskazanego przepisu.

Udostępnij na Twitterze Shutterstock Pracownik, który dostał opcje lub certyfikaty akcji od firmy, poniesie dwukrotnie ciężar podatkowy: raz przy zamianie ich na papiery wartościowe, drugi — w momencie sprzedaży. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. Sąd orzekł, że już sama realizacja opcji na akcje oraz zastrzeżonych certyfikatów akcji z ang. Restricted Share Units, w skrócie RSU powoduje powstanie przychodu u pracownika, który je otrzymał od firmy w ramach programu motywacyjnego. Kolejny raz przychód powstanie, gdy pracownik sprzeda akcje.

Realizacja instrumentu pochodnego oraz zbycie akcji otrzymanych w wyniku realizacji tego instrumentu, to dwa odrębne źródła przychodów: w pierwszym przypadku jest to art. Skoro nie ma sporu, że otrzymane RSU i opcje stanowiły przychód, o którym mowa w art. Stąd do ustalenia przychodu z tego tytułu nie miały zastosowania przepisy art.

Wbrew oczekiwaniom strony skarżącej przepisu art. W ustępie 1 ustawodawca zawarł definicję przychodu.

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Zgodnie z przywołanym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. Definicja przychodu zawarta w art. Wszędzie tam, gdzie przepisy szczególne inaczej zastrzegają rozumienie pojęcia konkretnego przychodu z danego źródła, definicja ta nie znajduje zastosowania. W cytowanym przepisie ustawodawca wyraźnie wskazał na szczególny charakter określania przychodu, między innymi w przypadku przychodu określonego w art.

Dalsze uregulowania przepisu art. W przypadku świadczeń w naturze przychodem jest ich wartość wyrażona w pieniądzu. Przepis art.

Plan motywacyjny ? RSU IBPBII/2///MZ - Interpretacje podatkowe - zywiecforum.pl

Zgodnie z omawianym przepisem przychodem nie są też same "nieodpłatne świadczenia", lecz ich wartość. O sposobie określania tej wartości stanowi przepis art. Skoro przychód może być na gruncie u.

Przychód powstanie zarówno w momencie realizacji instrumentów pochodnych na podstawie art.

Ustawodawca jest w swojej regulacji konsekwentny, gdyż jak zostało to już wskazane wcześniej, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji, które określone zostały w art. Za bezzasadny należy uznać też podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art.

Nie istnieje bowiem generalny nakaz uwzględniania wniosków podatnika, nawet jeśli podyktowane są względami własnościowymi, czy też interesem ekonomicznym.

Z kolei o nierównym traktowaniu można mówić tylko wówczas, gdy podmioty wyróżnione tą samą cechą nie są jednakowo traktowane. Tymczasem zasady dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych odnoszą się również do innych podatników dokonujących tożsamych transakcji.

Nie dostrzegając zatem naruszenia przez sąd pierwszej instancji wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art.

Skutki podatkowe uczestnictwa w programach motywacyjnych - GLC

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. Tekst Opcje RSU lub akcji pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych. Przejdź do jednostki.