Opcje udostepniania oplaty

Czasopisma subsydiowane: Publikowane wyniki badań naukowych można bezpłatnie czytać, a opłata za publikację jest subsydiowana przez organizację lub towarzystwo, co oznacza, że autor nie musi sam ponosić kosztów. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Wraz z zamówionymi materiałami klient otrzymuje: licencję określającą uprawnienia Wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu, oryginał Dokumentu Obliczenia Opłaty. Informacje na temat różnych powodów i sposobów wyceny artykułów dostępne są na naszej stronie poświęconej cenom. W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną oryginał wniosku należy przekazać do siedziby WODGiK przesyłką listową na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. E-usługa Szanowni Państwo, Od 16 listopada roku Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ich podstawę stanowią: Ustawa z dnia 20 lipca r.

Opcje udostepniania oplaty

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnia się każdemu na pisemny wniosek Pobierz wniosek - plik DOC z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy tylko ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W przypadku przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio przepisy art.

Opcje udostepniania oplaty

Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie może być pobrana opłata obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada r.

Opcje udostepniania oplaty

Za przekształcenia informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę. Za sporządzenie kopii dokumentów w formie wydruku lub kserokopii : format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii Opcje udostepniania oplaty format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2; format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący Opcje udostepniania oplaty format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8; format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16; Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD opłata wynosi - 1,5 zł za każdą płytę.

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera Opcje udostepniania oplaty opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który odsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opcje udostepniania oplaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i odpowiednio jego Delegatur dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne. Opcje strony.

Opcje udostepniania oplaty