Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021,

Podziel się :. Nasze miejsca pracy i społeczeństwa stają się bardziej demokratyczne, gdy mniejszości etniczne i migranci uczestniczą w społeczeństwie obywatelskim, związkach zawodowych i formalnych procesach demokratycznych, takich jak wybory.

Strategie zarządzania różnorodnością mogą również obejmować przegląd mechanizmów rozwiązywania konfliktów i wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, w ramach którego kierownictwo w porozumieniu ze związkami zawodowymi ustanawia jasne procedury badania skarg i podejmowania odpowiednich środków w celu zaradzenia wszelkim przypadkom naruszenia praw, jednocześnie chroniąc skarżących przed działaniami odwetowymi.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Strategie te mogą obejmować prowadzenie kursów szkoleniowych, zakładanie grup wsparcia i opracowywanie programów mentorskich. Ponadto polityka różnorodności może zachęcać mniejszości etniczne i migrantów do uczestnictwa w organach konsultacyjnych w miejscu pracy, takich jak rady.

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

W tej dyrektywie ustanowiono europejskie ramy wspierania równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz określono działanie pozytywne zarządzanie różnorodnością. Żadna z tych dyrektyw nie zapobiega jednak wyraźnie dyskryminacji strukturalnej ze względu na narodowość lub kraj pochodzenia i w związku z tym nie zapewnia migrantom wystarczającej ochrony przed dyskryminacją.

PT Please note a post-event recording is not available for this event. You will be sent a Zoom link to participate in this event by a. PT on Tuesday, May 4, Please do not share the link as it will inhibit your ability to join. If you do not receive the link by then or encounter any difficulties, please contact.

Ponadto Rada nie przyjęła tak zwanej dyrektywy horyzontalnej mającej na celu ochronę osób przed dyskryminacją z kilku powodów, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Zwalczanie dyskryminacji i promowanie równości są także uwzględnione w traktatach UE i Europejskim filarze praw socjalnych.

W r. Rada przyjęła wspólne podstawowe zasady polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Opierając się na tych zasadach, w deklaracji z Saragossy przyjętej w r.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

W wyniku tego procesu powstała europejska strona internetowa poświęcona zagadnieniom integracji EWSI. Jest to podstawowy zasób dla badań porównawczych, monitorowania strategii integracji migrantów na szczeblu krajowym oraz oceny najlepszych praktyk 8. Poza tym stworzono Europejską Sieć Integracji EINktóra skupia przedstawicieli ministerstw z wszystkich państw UE oraz Islandii i Norwegii odpowiedzialnych za integrację migrantów w celu przeprowadzania konsultacji z Komisją w sprawie polityki integracji 9.

Komisja utworzyła unijną platformę Kart różnorodności 10która zachęca organizacje do opracowywania i wdrażania polityk różnorodności i integracji oraz oferuje miejsce wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Obecnie istnieją 24 europejskie Karty różnorodności.

Środowiska i Energii w dniach kwietnia br. W debacie, zorganizowanej przez prezydencję łotewską, udział wzięli minister środowiska Maciej Grabowski i pełnomocnik rządu ds. Zbyt wolna realizacja W trakcie Rady ministrowie środowiska dyskutowali na temat postępów we wdrażaniu Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do r. Ocenili, że progres w realizacji jej celów jest zbyt wolny.

Podpisując Kartę, organizacja dobrowolnie zobowiązuje się do wspierania różnorodności i równych szans w miejscu pracy. Sygnatariusze Karty różnorodności uzyskują dostęp do rozległej sieci wzajemnej wymiany informacji, publikacji i narzędzi ułatwiających analizy porównawcze, pomiary i monitorowanie. Uwagi ogólne 3.

Ochrona różnorodności biologicznej w Europie niewystarczająca

Sytuacja migrantów i mniejszości etnicznych pogorszyła się w ostatnim czasie - można zaobserwować coraz więcej ataków na te grupy oraz wzrost liczby nienawistnych wypowiedzi podsycanych przez rasistowskie i ksenofobiczne uprzedzenia. UE musi pilnie zintensyfikować swoje działania w tym zakresie, a jedną z metod jest promowanie zarządzania różnorodnością. Ponadto osoby ubiegające się o azyl i przepływy migracyjne wywierają presję na potencjał służb integracyjnych w państwach członkowskich.

Najnowsze dowody zebrane przez ENAR pokazują, że kryzys miał znaczące negatywne skutki dla mniejszości etnicznych w zakresie mieszkalnictwa, nadużyć ze strony policji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, nawoływania do nienawiści oraz zdolności sieci społeczeństwa obywatelskiego do angażowania się w występowanie w ich imieniu Podejście przekrojowe jest ważne dla polityki różnorodności.

Mniejszości etniczne i migranci nie stanowią jednorodnej grupy.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Wiele z tych osób to kobiety - ostatnia migracja okazała się wysoce sfeminizowana. Często doświadczają one wielu form dyskryminacji, które wynikają z uprzedzeń instytucjonalnych i strukturalnych. Dotyczy to w szczególności dostępu do zatrudnienia i segregacji rynku pracy, związanej na przykład ze statusem pobytu, praktykami zatrudniania i rasistowskimi uprzedzeniami wobec osób określonej narodowości, religii lub pochodzenia etnicznego.

Zapewnienie powszechnego dostępu do usług publicznych jest istotnym elementem włączenia.

Ustawienia cookies

W wielu przypadkach migranci i społeczności mniejszości etnicznych korzystają z usług sektora publicznego. W innych przypadkach są zatrudniani przez sektor publiczny, który ma szczególne obowiązki w zakresie wspierania równości.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Wielu migrantów, zwłaszcza osób ubiegających się o azyl i grup rasowych, napotyka jednak również znaczne bariery w dostępie do usług publicznych. Z powodu prywatyzacji i ogólnego braku inwestycji w usługi publiczne władze stoją również przed poważnymi wyzwaniami w zakresie realizacji polityki równości.

Wielu migrantów podejmuje pracę poniżej swoich umiejętności lub kwalifikacji.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Przyczyny takiego stanu rzeczy mają często charakter strukturalny, np. Niewystarczające umiejętności językowe są często postrzegane jako bariera w zatrudnieniu, jednak często pomija się korzyści płynące z różnorodności kulturowej i językowej, które pracownicy migrujący wnoszą do miejsca pracy.

Zarządzanie różnorodnością może pomóc rozwiązać ten problem, a tym samym zwiększyć ogólną wydajność siły roboczej.

Dz.U.UE.C.2021.10.7

Polityka różnorodności powinna być wdrażana nie tylko jako strategia włączenia danej grupy, ale także jako narzędzie edukacyjne dla całej ludności UE.

W tym celu należy położyć większy nacisk na nauczanie osób starszych i młodych o różnorodności etnicznej i migracji, w tym o istotnym wkładzie, jaki migranci wnoszą do naszej kultury, społeczeństwa i gospodarki. Ponadto programy nauczania w szkołach powinny w większym stopniu koncentrować się na rasizmie, w tym na rasizmie strukturalnym.

UE, wraz z państwami członkowskimi oraz przy aktywnym udziale partnerów społecznych i organizacji społeczności lokalnych, powinna inicjować kampanie informacyjne promujące różnorodność i zwalczające rasizm na szczeblu europejskim i krajowym.

Roznorodnosc miejsc pracy i strategia wlaczenia 2021- 2021

Kształcenie i szkolenie są również ważne dla zwiększenia integracji społeczności migrantów i mniejszości etnicznych. Szkolenia mogłyby również obejmować wolontariat lub tworzenie różnych form programów mentorskich, w których mentorami byliby miejscowi obywatele lub sami migranci.

Kryzys związany z COVID uwypuklił znaczenie świadomości zdrowotnej w społeczności migrantów w celu ochrony przed pandemią.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielu partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego angażuje się w zarządzanie różnorodnością we własnych strukturach, na przykład za pośrednictwem komitetów migrantów lub grup organizujących się we własnym zakresie w ramach związków zawodowych.

Takie struktury nie tylko pomagają intensyfikować działania na rzecz praw obywatelskich, ale również rozwijać demokrację w miejscu pracy i w całym społeczeństwie Migranci, którzy nie mają prawa głosu, nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu demokratycznych decyzji w swoich krajach zamieszkania, chyba że za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych.

Przy odpowiednim wsparciu pracownicy migrujący wnoszą wkład nie tylko w gospodarkę, ale także w sprawiedliwość społeczną. Przykłady związków zawodowych zrzeszających pracowników migrujących pokazują, że mogą być oni bardziej proaktywni niż inni pracownicy w mobilizowaniu się na rzecz sprawiedliwości społecznej, jak i lepszych warunków pracy dla wszystkich PT on Tuesday, May 4, Please do not share the link as it will inhibit your ability to join.

Foundations in Diversity and Inclusion Certificate

If you do not receive the link by then or encounter any difficulties, please contact. A highly interactive and collaborative learning experience.

  • Proste strategie handlowe
  • Голый ландшафт испанской нижней Эстремадуры бежал за окном, слившись в неразличимый фон, затем замедлил свой бег.
  • Он хочет поговорить с .
  • Przyklady strategii handlowych
  • Gdzie moge handlowac cryptograficzne futures

Podkreślano korzyści płynące z wykorzystania zasady neutralności technologicznej jako bazy dla uczciwej konkurencji i zielonego wzrostu. Zgodzono się, że ochrona różnorodności biologicznej może iść w parze ze zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego i przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu. Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do r.

  • Opcje Lekcja handlowa Reddit
  • Wnioski i zalecenia 1.
  • Однако в том, что команда на отпирание действительно вводилась, не было никаких сомнений.
  • Test robota forex.
  • Strategie handlu Opcje CME

Jej nadrzędnym celem jest zahamowanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych oraz przyspieszenie przejścia UE na zieloną gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów. Obejmuje sześć powiązanych i wzajemnie wspierających się celów cząstkowych: pełne wdrożenie dyrektyw ptasiej i siedliskowej, utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej, zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych, zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz wsparcie na rzecz zapobiegania utracie światowej różnorodności biologicznej.