Handel strategiczny handel.

Punktem optymalnym dla Kraju jest punkt T, wraz z odpowiadającą mu krzywą jednakowego zysku π ht na wykresie. Poza tym liberalizacja importu prowadzi do realokacji zasobów do bardziej produktywnych przedsięwzięć a w sytuacji poprawnie prowadzonej polityki makroekonomicznej staje się polityką komplementarną do polityki eksportowej i przyczynia się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Jak to najczęściej bywa przy tworzeniu modeli matematycznych, również modele teorii gier zwykle biorą pod uwagę tylko niektóre aspekty opisywanych zjawisk. Efektem tego będzie dalszy wzrost produkcji firmy krajowej wywołany wzrostem sprzedaży na obcych rynkach.

Przecięcie się tych krzywych wyznacza nam punkt B równowagi Bertranda. W punkcie tym dwie krzywe jednakowego zysku, Kraju π hb oraz Zagranicy π fb są do siebie prostopadłe.

Oznacza to, że każda z firm dokonuje wyboru optymalnego poziomu ceny na poziomie ceny konkurenta, a obszar pomiędzy tymi krzywymi wyznacza region, w zakresie którego kooperacja pomiędzy firmami w Kraju i za granicą co do zwiększenia cen wpłynie dodatnio na zyski obu konkurentów.

Następnie dokładamy Handel strategiczny handel modelu aktywny rząd, tak jak w poprzednim modelu. Krzywą reakcji Zagranicy RC fpotraktujemy jako ograniczenie, a zadanie rządu krajowego określimy jako pomoc w celu osiągnięcia przez firmę działającą w Kraju wyższego poziomu zysku, w zgodzie z przyjętym przez nas ograniczeniem. Punktem optymalnym dla Kraju jest punkt T, wraz z odpowiadającą mu krzywą jednakowego zysku π ht na wykresie. Równowaga Bertranda Odpowiednią polityką rządu krajowego jest takie przesunięcie krajowej krzywej reakcji w prawo, aby osiągnęła pozycję przerywanej linii przecinającej punkt T na wykresie.

Lecz w tym przypadku odpowiednim poczynaniem rządu będzie opodatkowanie produkcji, co stanowi odwrotność działalności rządu Handel strategiczny handel modelu Cournota.

Przecięcie się tych krzywych wyznacza nam punkt B równowagi Bertranda. W punkcie tym dwie krzywe jednakowego zysku, Kraju π hb oraz Zagranicy π fb są do siebie prostopadłe.

W przypadku gdy krzywa reakcji zostanie przesunięta na prawo, firma krajowa będzie skłonna do podwyższenia poziomu cen p h przy każdym możliwym poziomie p f. Co warto podkreślić, to fakt, iż wzrost podatków krajowych powoduje także wzrost zysku firmy działającej za granicą, inaczej niż w przypadku równowagi Cournota, gdzie Handel strategiczny handel krajowe obniżało poziom zysków Zagranicy.

Uwidoczniony tutaj kontrast pomiędzy rezultatami generowanymi przez oba analizowane modele, pozwala nam na podkreślenie przedstawionych we wstępie stwierdzeń, że teoria przedstawiana przez model strategicznej polityki Handel strategiczny handel, nie nadaje się — ze względu na swoje kruche podstawy metodologiczne — Bofa razy opcje dobrze sensownego użycia w praktyce.

Aby taki stan miał miejsce muszą być spełnione pewne istotne założenia korzyści skali, niedoskonała konkurencjanatomiast nawet drobna ich modyfikacja może zupełnie zmienić wnioski.

Dobrym tego przykładem jest używanie różnych zmiennych objaśniających w modelach Cournota i Bertranda, prowadzące do zgoła odmiennych wniosków. Inna modyfikacja modelu Cournota, polegająca na zniesieniu założenia o istnieniu tylko jednej firmy w kraju, również prowadzi do zupełnie innych konkluzji. Przyjmijmy więc sytuację w której zagraniczna i krajowa firma konkurują na swych rodzimych rynkach, jak również na rynkach zagranicznych.

Tym Handel strategiczny handel jednak nie będzie to międzynarodowy duopol, lecz także inne firmy z obydwu krajów mają możliwość wejścia na rynek. Dodatkowo zakładamy iż firmy zachowują się tak jak w modelu Cournota oraz krzywe popytu konsumpcyjnego mają postać liniową. Do produkcji dobra Handel strategiczny handel wykorzystywany jest jeden czynnik produkcji.

Menu nawigacyjne

Na koszty wytwarzania składa się koszt stały oraz stały koszt krańcowy. Gdy wszystkie te założenia zostaną spełnione to wówczas subsydium produkcyjne w kraju powoduje wejście dodatkowych firm i każda z firm produkuje Opcje akcji RS. samą ilość dobra, przy takim Handel strategiczny handel koszcie średnim jak przed zastosowaniem subsydium.

Efektem takiego posunięcia jest wzrost produkcji, jednakże bogactwo narodowe nie wzrasta. Przyczyna jest prosta, wzrost produkcji nie wywołał korzyści skali, lecz był jedynie rezultatem wejścia nowych firm, wytwarzających na wcześniejszą skalę.

Ograniczenie importu jako promocja eksportu[ edytuj edytuj kod ] Tradycyjnie uważa się, Handel strategiczny handel polityka handlowa kraju jest bardziej związana z ochroną rodzimych firm, których dobra konkurują z importowanymi towarami.

Zdecydowanie rzadziej kojarzona jest ze wspieraniem eksportu. Bariery celne powstały głównie jako źródło dodatkowego dochodu, nie zaś jako instrument polityki strategicznej państwa. Jest jednakże stary argument przemawiający za protekcjonizmem, mający strategiczną interpretację, a mianowicie argumentacja uzasadniona wczesnym etapem uprzemysłowienia. Istnieje jednak nowsze, ciekawe podejście do stosowania barier celnych jako formy pomocy firmom krajowym na innych rynkach.

Autorem tej koncepcji jest Paul R. Krugman Idea tej teorii polega na tym, iż ochrona rodzimego rynku przed zagranicznymi firmami pomaga krajowym firmom nie tylko na własnym rynku, ale także na rynkach eksportowych.

Jeżeli więc krajowe firmy mogą zdobyć dodatkowe zyski na zagranicznych rynkach, stosowanie takich barier leży w Handel strategiczny handel narodowym. Ważnym założeniem analizy Krugmana jest występowanie korzyści skali, a więc przypadku, w którym koszt krańcowy maleje wraz ze wzrostem całkowitej produkcji firmy.

A więc można założyć, iż istnieje jedna firma krajowa i jedna zagraniczna do tego często prowadzi występowanie wzrastających przychodów. W warunkach wolnego handlu firmy działają w wielu krajach, także na swych wzajemnych, rodzimych rynkach.

Jeżeli więc krajowy rynek zostaje zamknięty dla obcej firmy, krajowa firma zwiększa produkcję przeznaczoną na własny rynek. W konsekwencji czego, krańcowy koszt produkcji spadnie korzyści skali. Równocześnie firma zagraniczna zmniejsza swoją produkcję co powoduje wzrost kosztów krańcowych dla tej firmy. Dalszym następstwem będzie wzrost konkurencyjności krajowej firmy na rynkach zagranicznych i spadek tejże konkurencyjności dla firmy zagranicznej.

Efektem tego będzie dalszy wzrost produkcji firmy krajowej wywołany wzrostem sprzedaży na obcych rynkach.

System handlowy St Jean Sur Richelieu

Renty monopolowe zostaną przesunięte od firmy zagranicznej do firmy krajowej. Widać więc, iż w pewnych przypadkach bariery celne mogą stanowić pewną formę promocji eksportu. W tym przypadku koszty produkcji spadają wraz z akumulacją doświadczenia. Tak jak przy występowaniu korzyści skali przy pomocy interwencji rządowej firmy krajowe mogą skuteczniej konkurować z zagranicznymi przedsiębiorstwami niż robiłyby Handel strategiczny handel na własną rękę. Niektórzy analitycy sugerują, iż ta teoria doskonale tłumaczy sposób w jaki Japończycy stali się wiodącymi producentami i eksporterami półprzewodników.

Podobnie jak w przypadku stosowania subsydiów eksportowych cała ta argumentacja może być osłabiona poprzez możliwość wejścia nowych rodzimych firm w odpowiedzi na wprowadzenie barier celnych. Ostatnio dowiedziono również, że także parataryfowe instrumenty polityki handlowej mogą wywołać pewne nieoczekiwane rezultaty w warunkach niedoskonałej konkurencji oraz występowania korzyści ze skali produkcji np. Polityka handlowa w warunkach konkurencji monopolistycznej[ edytuj edytuj kod ] Kwestie strategicznej polityki handlowej podejmowano również w warunkach konkurencji monopolistycznej.

  1. Strategiczna polityka handlowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
  2. Polityka handlowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
  3. Strategia handlowa Bootstrap.

Wykazano, iż cło nałożone na zagraniczne produkty powoduje wzrost bogactwa krajowego z dwóch powodów: argumentacja stosowania cła optymalnego, iż cło poprawia terms of trade kraju oraz z powodu faktu iż konsumpcja krajowa przesuwana jest na tańsze, krajowe dobra będące bliskimi substytutami.

Jednakże trzeba zauważyć, iż to rozumowanie dotyczy jedynie dóbr które stanowią bliskie substytuty dla dóbr krajowych. Z natury rzeczy będą to więc głównie dobra konsumpcyjne. Co się tyczy dóbr produkcyjnych, często stanowią one uzupełnienie dla dóbr rodzimych — są dla nich dobrami komplementarnymi. W takim przypadku nakładanie cła na dobra importowane może przyczynić się do pogorszenia bogactwa narodowego.

Z jednej strony cło poprawia terms of tradelecz z drugiej strony wzrost cen dóbr na rynku krajowym wywołuje spadek popytu na te dobra i prowadzi do negatywnego efektu dla wzrostu produkcji. Na tym przykładzie widać ponownie w jak dużym Handel strategiczny handel właściwa polityka handlowa zależy od struktury gospodarki.

Polityka handlowa

Teoria gier w polityce handlowej[ edytuj edytuj kod ] Teoria gier jest dziedziną ciągle jeszcze nową i bardzo intensywnie rozwijającą się. Zainteresowanie teorią gier wzrosło po rokuw którym to przyznano nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii trzem matematykom zajmującym się podstawami teorii gier i jej zastosowaniami w ekonomii. Powszechnie uznaną datą narodzin teorii gier jest rokkiedy ukazała się monografia Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna Teoria gier i postępowanie ekonomiczne Theory of Games and Economic Behavior.

Skorzystaj z opcjonalnych informacji dla informacji o charakterze

Jednakże jak to często bywa, dzisiaj zastępy badaczy sięgają do prehistorii i odkrywają elementy teorii gier w dziełach HobbesaSpinozyMachiavellegoa nawet Arystotelesa. Dziedziną, w której teoria gier jest najbardziej obecna jest ekonomia i w coraz większym stopniu socjologiapsychologiabiologianauki wojskowe, informatyka i inne.

  • Transakcje Opcje zaplaty Pfizer
  • foreign trade – Polish Economic Institute

Handel strategiczny handel raz pierwszy teoria gier została zastosowana w naukach społecznych do analizy problemu ekonomicznego. Prekursorski model to dziewiętnastowieczny model duopolu Antoine Cournotaskonstruowany w czasach, kiedy teoria gier jeszcze nie istniała, ale w pracach Cournota widać już wiele elementów, które po upływie wieku znalazły się u podstaw teorii gier. Równowaga, którą Cournot znalazł w modelu duopolu, to dokładnie równowaga Nasha pewnej gry ściśle związanej z duopolem.

Ogólnie rzecz biorąc, teoria gier to dział matematyki badający własności gier rozumianych jako procesy o określonych zbiorach strategii postępowania uczestników. Dziedzina ta korzysta z metod matematyki, a czerpie swoje inspiracje z obserwacji zjawisk ekonomicznych i społecznych.

Jednym z celów teorii gier jest opis tych zjawisk, ich wyjaśnienie, a także teoretyczne zbadanie. Jeżeli chodzi o bardziej praktyczne cele teorii gier, to należą do nich przewidywanie możliwych scenariuszy zdarzeń, a nawet podpowiadanie, jakie sposoby postępowania mogą doprowadzić do zamierzonego celu.

Trzeba pamiętać jednak, iż teoria gier nie jest teorią idealną. W stosowaniu teorii gier niezbędna jest wielka ostrożność i liczenie się ze znacznymi nawet odstępstwami teoretycznych przewidywań od faktycznych zdarzeń. Jak to Handel strategiczny handel bywa przy tworzeniu modeli matematycznych, również modele teorii gier zwykle biorą pod uwagę Handel strategiczny handel niektóre aspekty opisywanych zjawisk.

Wiele z nich ma charakter zbyt skomplikowany i złożony, by stać się przedmiotem badań. Teoria gier jest dziedziną zajmującą się opisem różnych sytuacji, w których Handel strategiczny handel podmioty świadomie podejmujące pewne decyzje, w wyniku których następują rozstrzygnięcia mogące zmienić ich położenie. Teoria gier zajmuje się przede wszystkim sytuacjami konfliktowymi, ale również sytuacjami, w których interesy graczy są zgodne, ale ze Handel strategiczny handel na kłopoty w porozumiewaniu się trudno im ustalić jednolity sposób postępowania.

Spis treści

Aby daną sytuacje rozpatrywać z punktu widzenia teorii gier należy przyjąć pewne założenia odnośnie do gry i stron konfliktu: słowo gracz oznacza pojedynczą osobę lub grupę osób tworzących koalicję gracze pragną zmaksymalizować swoje wygrane każdy z graczy posiada przynajmniej dwie strategie, czyli drogi postępowania gracze znają strategię przeciwników, ale podczas wyboru strategii nie wiedzą, którą ze swoich strategii wybrał ich przeciwnik wygraną nazywamy to co otrzymuje dany gracz w wyniku danej rozgrywki Podsumowując, elementem każdej gry jest wzajemna zależność graczy, polegająca na tym, że wynik gry wygrana, wypłata dla poszczególnego gracza zależy od tego co zrobi on sam i co zrobią jego rywale.

Każdy z graczy stara się osiągnąć jak najlepszy wynik i wie, że inni starają się osiągnąć wynik najlepszy dla nich. Istotne jest także to, że każdy z graczy wie, który wynik Handel strategiczny handel najlepszy dla każdego z rywali. Mamy zatem do czynienia z całkowicie przejrzystą sytuacją. Jednakże teoria gier, starając dostosować swoje narzędzia do rzeczywistych sytuacji, rozwija także analizę gier z niekompletną informacją.

Pary strategii, zastosowanych przez graczy, będące najlepszymi odpowiedziami na siebie nazywa się równowagami Nasha.

Strategiczna polityka handlowa

Twórcą pojęcia równowagi jest wspomniany wcześniej laureat nagrody Nobla John Nashktóry System handlu burzami początku lat pięćdziesiątych XX w. Całe rozważania nad sensownością interwencji rządów poszczególnych krajów, nawet w uzasadnionych sytuacjach winny być rozpatrywane w świetle możliwości reakcji drugiego rządu na takie posunięcie.

Mamy więc w tym przypadku przykład klasycznej gry strategicznej w której graczami są rządy poszczególnych krajów.

Najlepszy broker handlowy online

Wygrana każdego z rządów za którą możemy uważać wzrost bogactwa narodowego zależy tu od własnej reakcji, jak również od działań rywala. Łatwo można sobie wyobrazić trzy rodzaje rezultatów stosowanej polityki. Wyniki w postaci teoretycznych korzyści odniesionych z zastosowania określonych strategii zamieszczone są w tabeli 1.

Jeden z krajów chroni własny rynek i umożliwia rodzimym przedsiębiorstwom zyskać przewagę na rynku światowym, co przeobraża się w narodową korzyść dla tego kraju, podczas gdy inne kraje nie robią nic 2. Wszystkie rządy chronią własne rynki, co kończy się niskim poziomem konkurencyjności i wysokimi kosztami dla firm — jest to najgorszy z możliwych scenariuszy 3.