Podstawa podatkowa w transakcjach wyboru zapasow. Podatek dochodowy

Pierwszy z nich Pan C. Ustawodawca wprowadził dwa źródła przychodów — w związku z podziałem, jednostka wykaże w rocznym zeznaniu podatkowym oddzielnie dochód lub stratę z działalności operacyjnej oraz z zysków kapitałowych, przy czym poniesioną stratę z danego źródła będzie można w przyszłości odliczyć tylko z dochodów z tego samego źródła. Tak więc stwierdził organ, niejako podsumowując, że zarówno faktury przyjmowane przez E.

Standardowy plik audytu (SAF) dla Polski - Finance | Dynamics | Microsoft Docs

W przypadku tzw. W odwrotnym przypadku mamy do czynienia z dodatnimi różnicami przejściowymi i koniecznością ustalenia rezerwy na podatek odroczony. Mówiąc prościej, ujemne różnice przejściowe w przyszłości pomniejszą podstawę podatkową, jednostka zapłaci mniejszą kwotę CIT — kwota aktywów z tytułu podatku odroczonego pokazuje nam, o ile ten podatek będzie niższy. Zdarza się, że jednostka nie wie, czy w danym przypadku powinna utworzyć rezerwę, czy aktywa z tytułu podatku odroczonego — pozycje są co roku kalkulowane, ponieważ tego wymaga uor lub inne wytyczne, np.

W takie sytuacji warto powrócić do ustawowej definicji, która pomaga w zrozumieniu istoty podatku odroczonego, powodu jego kalkulowania oraz tego, w jaki sposób zrobić to poprawnie. Jak to wygląda w praktyce Przystępując do kalkulacji podatku odroczonego, należy po kolei przeanalizować występujące w bilansie pozycje i poszukać występujących różnic przejściowych.

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące różnice, na podstawie których jednostka powinna skalkulować podatek odroczony. Przykład Wartość bilansowa WB środków trwałych na dzień 31 grudnia X wynosi: zł. Wartość podatkowa WP środków trwałych na dzień 31 grudnia X wynosi: zł. Oznacza to, że w przyszłości jednostka powiększy swoje zobowiązanie podatkowe o zł. Amortyzacja takiego środka nigdy nie będzie dla niej kosztem podatkowym. Z kolei od zobowiązania leasingowego powinna skalkulować aktywa na podatek odroczony, zgodnie z definicją wartości podatkowej pasywów.

Przykład Jednostka, stosując zasadę ostrożnej wyceny, skalkulowała odpis na wyroby gotowe na dzień bilansowy, tak aby ich wartość odzwierciedlała możliwe do uzyskania ceny sprzedaży. Wartość wyrobów gotowych w koszcie wytworzenia: zł, możliwe do uzyskania ceny sprzedaży: zł.

Utworzony odpis aktualizujący wynosi 10 zł. W przypadku dodatnich różnic z wyceny bilansowej aktywów, w momencie ich realizacji w przyszłości, jednostka wzbogaci się, będzie więc musiała odprowadzić wyższy podatek do urzędu skarbowego — należy skalkulować rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podobny skutek będzie miała realizacja ujemnych różnic kursowych z wyceny zobowiązań jednostki. W odwrotnym przypadku jednostka skalkuluje aktywa na odroczony podatek dochodowy.

W przypadku restrukturyzacji działalności może się zdarzyć, że nie będzie możliwa identyfikacja porównywalnych transakcji lub podmiotów niezależnych. Brak porównywalności nie zwalnia jednak z konieczności zapewnienia dla celów podatkowych zgodności warunków restrukturyzacji z zasadą arm's length. W sytuacji braku bezpośredniej porównywalności, Podstawa podatkowa w transakcjach wyboru zapasow jest sprawdzenie, czy niezależne podmioty zgodziłyby się na takie same warunki w porównywalnych okolicznościach.

Sprawdzając, czy niezależne podmioty zgodziłyby się na takie same warunki jakie ustaliły między sobą podmioty powiązane w porównywalnych okolicznościach, pomocnym jest przeprowadzenie analizy w trzech obszarach, obejmujących: Transakcje restrukturyzacyjne poprzez porównanie pełnionych funkcji, angażowanych aktywów, ponoszonych ryzyk przed i po restrukturyzacji działalnościPrzyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności Transakcja Element Pracowniczy Opcje Udostepnia Transakcje oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, Opcje realistycznie dostępne dla podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji tj.

Podobny pogląd wyrażony został w pkt 9. Transakcje restrukturyzacyjne analiza pełnionych funkcji, angażowanych aktywów, ponoszonych ryzyk przed i po restrukturyzacji działalności Proces restrukturyzacji działalności może przebiegać w wieloraki sposób i może dotyczyć dwóch lub większej ilości podmiotów powiązanych.

Opcje Bitcoin CME

Rozliczając dla celów podatkowych restrukturyzację działalności, pomocnym jest zidentyfikowanie transakcji jednej lub kilku występujących pomiędzy restrukturyzowanymi podmiotami oraz podmioty biorące udział w restrukturyzacji.

Analiza ta, powinna objąć identyfikację pełnionych funkcji, angażowanych aktywów, ponoszonych ryzyk przed i po restrukturyzacji działalności przez podmioty zaangażowane w proces restrukturyzacji.

  • Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
  • Strategia handlu fanami Fibonacci
  • Organ nie może dokonać żadnej z czynności, jeśli uzasadnieniem zastosowania narzędzi recharakteryzacji lub pominięcia transakcji miałaby być wyłącznie: trudność w weryfikacji ceny transferowej, brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

Obok warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne z tytułu restrukturyzacji działalności, podmioty powiązane powinny określić również podmiot, któremu należne jest wynagrodzenie oraz podmiot, który powinien wypłacić wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji działalności.

Przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii Jedną z przyczyn restrukturyzacji działalności jest rosnąca konkurencja, wymuszająca np.

Centralizację przeprowadza się w celu osiągnięcia korzyści efektu synergii, wzrostu efektywności działalności poprzez zmniejszenie kosztów np. Analiza przyczyn gospodarczych restrukturyzacji jest o tyle istotna z punktu widzenia podmiotu powiązanego, iż pozwoli ona rozstrzygnąć o prawidłowości przypisania korzyści z tytułu efektu synergii. W tym celu, istotną kwestią do rozważenia jest przeanalizowanie czy uzyskiwane korzyści lub niekorzyści wynikają z celowego, jednomyślnego działania grupy podmiotów powiązanych ang.

Przypisanie korzyści do członków grupy może nastąpić bowiem, tylko w przypadku celowego, jednomyślnego działania grupy.

Dzienne sygnaly opcje binarne

W przypadku identyfikacji korzyści skali, należy rozważyć sposób podziału uzyskanej korzyści pomiędzy podmioty powiązane, tak aby zapewnić zgodność z zasadą arm's length. Nie zakłada się jednak, iż na skutek dokonanej restrukturyzacji działalności w każdym przypadku powstanie korzyść z tytułu efektu synergii. W niektórych przypadkach restrukturyzacja działalności dokonywana jest wyłącznie w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej podmiotów.

Występują również sytuacje, w których zakładane na etapie planowania restrukturyzacji działalności efekty synergii nie zmaterializują się przykładowo ze względu na niską efektywność zarządzania scentralizowanej działalności, wysokie koszty centralizacji. Fakt, że jednym z powodów restrukturyzacji działalności jest przewidywany efekt synergii, nie przesądza, że zysk przedsiębiorstwa wielonarodowego efektywnie wzrośnie po restrukturyzacji. Do dokumentów takich można zaliczyć wszelkie raporty w tym również firm zewnętrznychw których przedstawiane są możliwe scenariusze dalszego rozwoju działalności grupy podmiotów powiązanych po dokonaniu restrukturyzacji działalności.

Scenariusze te mogą zawierać analizę branży w jakiej działa podmiot wraz z prognozami jej zmian, skutki finansowe oraz prawne dokonywanych zmian, analizę ryzyka przeprowadzanych zmian.

Informacje zawarte w raportach wspierają proces podjęcia decyzji przez zarząd czy też radę nadzorczą w sprawie restrukturyzacji działalności. Dokumenty te mogą zostać przedstawione w trakcie ewentualnej kontroli w celu wyjaśnienia przyczyn gospodarczych podjętych działań restrukturyzacyjnych. Opcje realistycznie dostępne dla podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji Przyjmuje się, że podmioty niepowiązane, dokonując oceny warunków potencjalnej transakcji, dokonają porównania tej transakcji do innych opcji realistycznie dla nich dostępnych.

  • Podatek od towarów i usług. - Dz.U t.j.
  • Podatek odroczony nie taki straszny RF Martyna Trojańczyk Samo ustalanie aktywów i rezerw na podatek odroczony nie jest skomplikowaną czynnością, jeśli poprzedzi je prawidłowe wskazanie różnic przejściowych miedzy podatkową a bilansową wartością pozycji aktywów i pasywów.
  • Podatek odroczony nie taki straszny - Podatek dochodowy - zywiecforum.pl
  • Rachunkowosc na akcje Opcje Transakcje Prywatna firma
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia r.

Podmiot niezależny zgodzi się na warunki potencjalnej transakcji, jedynie w przypadku gdy nie dostrzega wyraźnie korzystniejszej dla siebie opcji. Analiza opcji realistycznie dostępnych powinna być przeprowadzona z punktu widzenia dwóch stron transakcji, czyli podmiotu przenoszącego i przejmującego funkcje, aktywa lub ryzyka.

Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi

W przypadku gdy, w innej dostępnej opcji, podmiot powiązany uzyskałby lepsze warunki wynagrodzenieto należy przyjąć, że opcja korzystniejsza byłaby wybrana przez podmiot niezależny. Jednakże, nie w każdym przypadku podmiot restrukturyzowany posiada opcję realistycznie dostępną inną niż opcję przystąpienia do restrukturyzacji.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w pkt 9. Alokacja ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi W przypadku restrukturyzacji działalności podmiotów powiązanych szczególnego znaczenia nabiera kwestia przeniesienia ekonomicznie istotnych ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wskazania konsekwencji przeniesienia tychże ryzyk dla zapewnienia zgodności z zasadą arm's length. Ekspozycja podmiotu powiązanego na większe pod względem ekonomicznym ryzyko jest związana z oczekiwaniem uzyskania przez ten podmiot wyższego wynagrodzenia.

Jednakże, faktyczne uzyskanie wyższego wynagrodzenia uzależnione jest od stopnia materializacji ryzyka, na jakie narażony jest podmiot powiązany. W przypadku bowiem materializacji ryzyka, podmiot ten zobligowany jest do poniesienia konsekwencji materializacji tego ryzyka.

Skutkiem restrukturyzacji działalności jest zmiana profilu ryzyk przypisanych do danego podmiotu powiązanego. Wskutek przeniesienia ekonomicznie istotnych ryzyk, podmiot ten może prowadzić działalność o ograniczonym stopniu ryzyka np. W Podstawa podatkowa w transakcjach wyboru zapasow przypadku, podmiotowi temu przypisuje się relatywnie niski ale co do zasady stabilny poziom zysku, a zysk lub strata rezydualna powinna zostać przypisana do podmiotu narażonego na ekonomicznie istotne ryzyko.

Podobny pogląd zaprezentowany został w pkt 9. Ocena skutków przeniesienia ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania stratypowinna wynikać z analizy: Warunków umowy zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi, Faktycznego postępowania podmiotów powiązanych w celu potwierdzenia zgodności przypisania ryzyka wskazanego w warunkach umownych faktyczne postępowanie stron, co do zasady najlepiej wskazuje na przypisanie ryzyk do podmiotów powiązanychZgodności przypisania ryzyk w transakcji kontrolowanej z zasadą arm's length.

Przykład 1

Sprawdzenie warunków umowy zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmuje zapisy umów sporządzonych w formie pisemnej, a w przypadku ich braku, wszelkiej korespondencji w tym elektronicznej wymienianej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednakże, najlepszą wskazówkę dotyczącą rzeczywistej alokacji ryzyk stanowi faktyczne postępowanie stron. Ceny transakcyjne dla celów podatkowych wyznacza się na podstawie faktycznie przeprowadzanej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Uwzględnij konta główne sumy To pole wyboru jest uwzględnione w oknie dialogowym raportu w wersji Za pomocą tego formatu ER można wygenerować raport zawierający konto zdefiniowane jako Suma w planie kont firmy. To pole wyboru jest domyślnie niezaznaczone.

Pomiń część ZOiS To pole wyboru jest uwzględnione w sekcji Części raportu w oknie dialogowym raportu w wersji Pomiń część Dziennik To pole wyboru jest uwzględnione w sekcji Części raportu w oknie dialogowym raportu w wersji Format ER umożliwia generowanie raportu bez części Dziennik.

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Porównania, o którym mowa w ust. Metoda ceny odprzedaży polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży. Tak ustalona cena może być uważana za cenę rynkową określoną w transakcji danego podmiotu z podmiotem z nim powiązanym.

Pomiń część KontoZapis To pole wyboru jest uwzględnione w sekcji Części raportu w oknie dialogowym raportu w wersji Format ER umożliwia generowanie raportu bez części KontoZapis. Pokaż wszystkie wymiary To pole wyboru jest uwzględnione w sekcji Transakcje księgi w oknie dialogowym raportu w wersji Format raportu elektronicznego umożliwia generowanie raportu, który zawiera informacje o wymiarach finansowych, które są stosowane do wiersza załącznika w polach KodKontaMa i KodKontaWinien węzła KontoZapis.

Domyślnie pole wyboru Pokaż wszystkie wymiary nie jest zaznaczone.

422 Transakcje opcji akcji promocyjnych

Podkreślił organ, że w chwili złożenia zamówienia przez E. Potwierdza to zdaniem organu odwoławczego, że zarówno D. Zauważył nadto, że od momentu, gdy dana partia została "zwolniona", wszystkie transakcje potoczyły się błyskawicznie - w ciągu 20 minut telefony zmieniły czterokrotnie właściciela i ostatecznie zostały wydane przewoźnikowi.

Istotne według organu w przebiegu tych transakcji jest również to, że podmioty uczestniczące w ciągu transakcji w tym E. Z kolei I. AD, największy dostawca telefonów iPhone do firmy podatnika, w maju r. AD była świadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej pełniąc w niej rolę "bufora" dla transakcji krajowych i rolę "brokera" dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W ramach kontroli podatkowej stwierdzono, że nie wykonywała ona w zakresie obrotu elektroniką w tym telefonami iPhone działalności gospodarczej, a otrzymane i wystawione faktury nie realizowały podstawowych przesłanek tej działalności.

Jak ustalono w tym postępowaniu, towar w postaci telefonów iPhone składowany był w magazynach logistycznych, gdzie na podstawie polecenia wydanego przez dysponenta towarem polecenie przez Skypa lub e-mail pracownicy magazynu wystawiali odpowiednie dowody przesunięć magazynowych na kolejnego dysponenta. Dyspozycja "zwolnienia" poprzedzona była "alokacją" nie powodowała zmiany właściciela towaru na potencjalnego, kolejnego dysponenta, trwającą do czasu przelania pieniędzy w wysokości całej wartości alokowanego towaru, wtedy dopiero dochodziło do zmiany dysponenta towarem.

Przelewy pieniężne dokonywane były na podstawie faktur proforma, a w momencie wpływu pieniędzy na konto wystawiane były faktury VAT. Przekazywanie faktur następowało drogą elektroniczną. Po wprowadzeniu telefonów do magazynu logistycznego kilkukrotnie w ciągu jednego dnia zmieniały one "właściciela" tzw system alokacji.

W czasie magazynowania telefonów w D. Podkreślono, że brak było fizycznej możliwości dysponowania towarem i jego kontroli przez uczestników łańcucha dostaw. Wskazano na natychmiastowe płatności przebiegające równocześnie z wystawianiem faktur, mające charakter przedpłat zaliczekrealizowane w większości przypadków w dacie wystawienia faktury. Brak było zatorów płatniczych, co skutkowało natychmiastowym przechodzeniem towaru od "znikającego podatnika" poprzez "bufory" do ostatniego podmiotu pełniącego rolę "brokera", uczestnicy łańcuchów transakcyjnych mieli konta w tych samych bankach, co wpływało na szybki transfer pieniędzy oraz brak zaangażowania własnych środków przez podmioty uczestniczące w obrocie łańcuchowym i związane z tym niewystępowanie ryzyka związanego z brakiem Podstawa podatkowa w transakcjach wyboru zapasow przez odbiorcę zapłaty na rzecz dostawców dokonywane były po uregulowaniu należności przez odbiorcę.

Wskazano kilkanaście takich podmiotów m. Stwierdzono, że większość z nich nie deklarowała wewnątrzwspólnotowych dostaw, podobnie jak większość "pierwszych" krajowych podmiotów, co wskazuje na udział tych podmiotów w karuzeli podatkowej.

Na podstawie ustalonych łańcuchów transakcyjnych stwierdzono, że towary nie trafiały do ostatecznego odbiorcy jakim jest konsument detaliczny, a jedynie "krążyły" między podmiotami krajowymi, unijnymi i zagranicznymi, przy czym większość czasu "leżakowały" w magazynie logistycznym D.

W ustalonych łańcuchach, dostawy towarów odbywały się drogą od małych do dużych firm od "znikającego podatnika" do "bufora" czyli stosowany był odwrócony łańcuch handlowy, gdyż transakcje towarowe w normalnej gospodarce odbywają się określonymi kanałami dystrybucji poprzez autoryzowanych partnerów, łańcuch tworzony jest od "dużych" do "małych", czyli od Podstawa podatkowa w transakcjach wyboru zapasow, poprzez hurtowników, mniejszych pośredników, do klientów ostatecznych.

Strategia RSI EMA.

Zmiany dostawców i nabywców odbywały się bardzo szybko, najczęściej w ciągu jednego lub dwóch dni. W analizowanych transakcjach brak było zachowań konkurencyjnych - firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw ściśle trzymały się określonych dróg dostaw. Kontrolujący opisali przykład łańcucha, w którym towar, którym handlował K. W opisanym przykładzie, na podstawie jednostkowych cen netto zakupów i sprzedaży, ustalono, że każdy kolejny podmiot krajowy bufor zwiększał stopniowo swoją marżę, największą marżę osiągał broker wyprowadzający poza kraja podmiot rozpoczynający kolejny łańcuch krajowy obniżał cenę sprzedaży tak, aby ceny transakcyjne nie odbiegały znacząco od cen rynkowych - co w ocenie kontrolujących - wskazywało, że celem tych transakcji nie była marża zysk tylko wygenerowana kwota VAT służące uzyskiwaniu nieuprawnionych zwrotów.

Generowanie pliku ksiąg księgowania SAF

Telefony iPhone zidentyfikowane na podstawie numerów IMEI były przedmiotem wielokrotnego obrotu wykazanego przez inne podmioty krajowe, przy czym K. Na dowodach nadania przesyłek do niektórych podmiotów w tym do E. Stwierdzono ponadto istnienie powiązań osobowych pomiędzy niektórymi podmiotami uczestniczącymi w karuzeli podatkowej. Organ odwoławczy zauważył, że ustalenia o pełnej świadomości I. AD, tj. AD z Centrum Logistycznym D. Przesłuchany w dniu 31 lipca r.

AD, który kontaktował się z firmą podatnika zeznał, że to on pierwszy się zwrócił z propozycją współpracy do E. Według zeznań tego świadka transakcja przebiegała według zasad, najpierw świadek wysyłał ofertę na emaila a następnie otrzymywał zamówienia na określone partie smartfonów na adres email w I.

Co do wskazywanego nr stocku, to pracownik E. Świadek ten przyznał, że wiedział, iż kolejną firmą po E. Organ odwoławczy dalej podkreślił, że firma I. AD była uczestnikiem łańcuchów Podstawa podatkowa w transakcjach wyboru zapasow, które kończyły się wewnątrzwspólnotową dostawą telefonów komórkowych iPhone na rzecz AP P. Czechy oraz na rzecz H. Jak wskazał, wśród dokumentów okazanych w toku czynności sprawdzających znajdują się kopie przykładowych zamówień, kopie faktur i faktur Proforma.

Zauważył, że w treści zamówień i w wystawionych fakturach wskazano identyczną ilość i wartość telefonów, w tym cenę jednostkową; wskazano "płatne w euro", sposób płatności "przedpłata"; wszystkie ww.

Do ww. AD, dowody WZ wystawione przez D. Podkreślił organ, że w toku postępowania odwoławczego pozyskano wydruki z poczty mailowej G. Analiza tej korespondencji dowodzi zaś, że to firma I. AD wskazywała firmie E. Przykładowo w dniu 5 maja r. AD, w którego treści powielono treść wiadomości przesłanej przez przedstawiciela dostawcy. Powyższe wskazuje zdaniem organu odwoławczego, że I.

AD nie tylko wskazywała podatnikowi jakie telefony, ile i za jaką cenę ma zamówić w I. AD, ale także wskazywała mu, gdzie ten towar ma być w dalszej kolejności dystrybuowany poprzez dodawanie do zamówienia skrótów "DE" dostawy realizowane do Niemiec i "CZ" dostawy realizowane do Czech.

Dokumenty powiązane

Wskazuje na to okoliczność, że w maju r. Zatem zdaniem organu uprawniony jest wniosek, że wyboru swoich unijnych kontrahentów nie dokonała firma skarżącego. Zdaniem organu świadomość po stronie podatnika bycia sztucznym pośrednikiem pomiędzy wzajemnie znającymi się jej bezpośrednimi kontrahentami, znajduje również potwierdzenie w tym, iż w przypadku nabycia telefonów od I.

AD w opisie zawartości przesyłek kurierskich podano oznaczenia odnoszące się do faktur proforma wystawianych przez I. AD, np. Analiza oznaczeń: "CZ", "DE" w odniesieniu do dalszej drogi towaru wykazała, że: - towary, przy których K. Jak podkreślił organ odwoławczy, powyższa zależność dotyczy wszystkich transakcji zrealizowanych przez E.

W świetle tych ustaleń organ odwoławczy skonstatował, że wskazują one na działanie podmiotów zaangażowanych w przeprowadzane transakcje obrotu telefonami komórkowymi iPhone w ramach ustalonego wcześniej schematu i pewności co do przebiegu transakcji.

Comarch ERP XL - Zakup towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

Rola podatnika polegała na wypełnianiu poleceń swojego dostawcy który przygotowywał za niego zamówienia, a także wskazywał do kogo dana partia telefonów ma zostać sprzedana i pozorowaniu prowadzenia rzeczywistego obrotu telefonami komórkowym iPhone, m.

Odnosząc się do zeznań G. Co zaś się tyczy dokonanych przez firmę skarżącego w badanym okresie WDT organy uzyskały informacje czeskiej i niemieckiej administracji podatkowej.

Jak wskazał dalej organ największym odbiorcą telefonów od podatnika w kontrolowanym okresie - maj r.