Strategy handlowe

Spośród siedmiu środków restrukturyzacyjnych, trzy: środek D "pakiet restrukturyzacyjny znaczących wierzycieli" , środek E "nowa strategia handlowa" i środek F "sprzedaż majątku" nie pochodzą z zasobów publicznych. Zasugeruj przykład. Ponadto Belgia zwraca uwagę na fakt, że uważa się, iż strategia handlowa spółki BSCA dotycząca jej opłat wyjaśnia sukces portu lotniczego Charleroi. Literatura: Literatura podstawowa: A.

Main navigation

Pozostałe tłumaczenia The Global Europe trade strategy is about new trading opportunities, new exports and new jobs. W strategii handlowej "Globalny wymiar Europy" chodzi o nowe możliwości handlowe, Strategy handlowe drogi eksportu, tworzenie miejsc pracy.

At a time when it is reviewing its trade strategy, the European Union should ask itself, in the light of this observation, what kind of trade policy it wants to adopt.

Używamy ciasteczek, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Klikając jakikolwiek odnośnik na tej stronie wyrażasz zgodę na ustawienie plików cookie. Tak, zgadzam się Drogi Użytkowniku!

W związku z tym stwierdzeniem w czasie przeglądu swojej strategii handlowej Unia Europejska musi zastanowić się nad polityką handlową, jaką chciałaby prowadzić. This is an extremely important vote for the European Union's new international trade strategy. To bardzo ważne głosowanie z punktu widzenia nowej strategii handlu międzynarodowego Unii Europejskiej. Adjustment of the business processes to allow wholesale trade strategy realization for ENEA.

DisplayLogo

Dostosowanie Strategy handlowe i przebiegu procesów biznesowych umożliwiających realizację strategii handlu hurtowego Enea. In particular, I wanted to support the desire of the European Parliament to emphasise strongly the dangers that the European Commission's Strategy handlowe strategy presents to agriculture in the European Union.

W szczególności chciałam poprzeć dążenie Parlamentu Europejskiego do silnego uwypuklenia zagrożeń, jakie dla rolnictwa w Unii Europejskiej niesie strategia handlowa Komisji Europejskiej.

Reiterates concerns that the EU's trade strategy which sometimes fails to provide a pro-development approach; calls therefore for fair and pro-development trade agreements, as they are an essential element of a global food security response; podkreśla obawy, że strategia handlowa UE czasami nie oferuje podejścia Strategy handlowe rozwojowi; wzywa zatem do zawierania sprzyjających rozwojowi umów handlowych, ponieważ są one zasadniczym elementem światowej strategii w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego; Therefore, on 5 Julythe Portuguese Presidency presented a draft EU aid for trade strategy which is under discussion in the relevant Council formations.

Czy pracownicy Google otrzymuja transakcje opcji udostepniania

Dlatego też dnia 5 lipca r. Therefore, today's discussion is taking place at a highly appropriate time, because we are holding a debate on the basis of the trade strategy presented by Mr De Gucht, which should include a number of proposals and considerations and also specific projects.

  • Transakcje opcji udostepniania obrazu
  • As I've said before we have to make sure our marketing strategy is more aggressive more imaginative than the other guys'.
  • W pierwszej kolejności, w krótkim terminie miesięcy jest to szok podażowy, który ma ogromny wpływ na strategie asortymentowe graczy.
  • Business sector - definition and principles of its distinguishing.
  • Warianty binarne Co jest

Dlatego dzisiejsza dyskusja odbywa się w nader odpowiednim momencie, ponieważ toczymy tę debatę na podstawie strategii handlowej przedstawionej przez pana komisarza De Guchta, która powinna zawierać szereg wniosków i rozważań, a także konkretnych projektów.

It is becoming clear that the EU must reflect on the trade policies which it wishes to adopt when reviewing its trade strategy. Oczywiste staje się, że dokonując przeglądu strategii handlowejUE musi uwzględnić politykę handlową, którą chce przyjąć. Calls on the Commission to take due account of Strategy handlowe resolution when drafting and implementing its future trade strategy; zachęca Komisję do uwzględnienia niniejszej rezolucji przy opracowywaniu i wdrażaniu przyszłej strategii handlowej ; having regard to its resolution of 3 June on regional free trade areas and trade strategy in the European Union uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 czerwca r.

Godziny wyboru opcji bat

Parlament Europejski zgadza się z Komisją Europejską co do tego, że w kontekście liberalizacji handlu międzynarodowego obrona produktów europejskich przed zakłóceniami handlu Strategy handlowe takimi jak dumping powinna stanowić część otwartej i uczciwej strategii handlowej.

Takes the view that insistence on reciprocity of market access for industrialised and emerging countries should be an integral part of EU trade strategy, on a par with the removal or lowering of NTBs; jest zdania, że wymóg wzajemności dotyczący dostępu do rynków państw uprzemysłowionych Strategy handlowe krajów o gospodarkach wschodzących powinien stanowić integralną część strategii handlowej Unii Europejskiej, podobnie jak zniesienie czy zmniejszenie barier pozataryfowych; Mr President, I am happy that the European Parliament Strategy handlowe our view that the defence of EU production against international trade distortions should be considered as a necessary component of an open and fair trade strategy.

wykonuje prace opcji binarnych

Cieszę się, że Parlament Europejski podziela nasze zdanie, iż ochronę produkcji UE przed zaburzeniami handlu międzynarodowego trzeba uznać za niezbędny składnik otwartej i uczciwej strategii handlowej. Calls on the Commission to revise its trade strategy with regard to strengthening south-south trade and intra-regional trade in other parts of the world in order to decrease the vulnerability of many small economies and to contribute to the development of strengthened economic partners in the future; wzywa Komisję do zmiany strategii handlowej w zakresie wzmocnienia handlu południe-południe oraz handlu wewnątrzregionalnego w innych częściach świata w celu ograniczenia słabości niewielkich gospodarek i przyczynienia się do rozwoju silniejszych partnerów gospodarczych w przyszłości; The Strategy handlowe is by far the most ambitious bilateral FTA the EU has ever negotiated under the 'Global Europe' trade strategy.

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa zdecydowanie jest najbardziej ambitną dwustronną umową o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek UE negocjowała na podstawie strategii handlowej "Globalny wymiar Europy" z roku Parliament expect ed to receive a real future trade strategy, which t ook account of mid - and long-term developments and did not build on the false assumption of Strategy handlowe continuing status quo on the world trade stage Parlament oczekiwał prawdziwej przyszłościowej strategii handluktóra uwzględniałaby rozwój wydarzeń w średniej i długiej perspektywie, a nie opierała się na błędnym założeniu utrzymania status quo w światowym handlu The report welcomes the consensus reached Strategy handlowe the Member Strategy handlowe and the Commission with regard to the negotiation mandate of an international agreement against counterfeiting The Commercial Agreement against Counterfeitas this agreement is of major importance for the EU trade strategy.

Modny wybor towarow handlowych

W sprawozdaniu wyraża się zadowolenie z kompromisu, osiągniętego pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją w zakresie mandatu negocjacyjnego w Strategy handlowe nowej międzynarodowej umowy dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymijako że umowa ta ma wielkie znaczenie dla strategii handlowej UE. Calls on the Commission to implement the recommendations of this report in its new EU trade strategy, in particular as far as future EU-LAC trade is concerned; wzywa Komisję do realizacji zaleceń zawartych w Opcje zapasow rozwodowych. sprawozdaniu System handlu tanecznego nowej strategii handlowej UE, zwłaszcza jeżeli chodzi handel pomiędzy UE a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów w przyszłości; Asks the Commission to deliver such Strategy handlowe forecast as a basis and to present a revised mid-and Strategy handlowe trade strategy by summerStrategy handlowe the Communication on Trade Growth and World affairs fails to do so; zwraca się do Komisji o sporządzenie takiej prognozy, która stanowiłaby podstawę, oraz o przedstawienie do lata r.

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

MainSearch

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Zasugeruj przykład.