World Trade System Ekonomia polityczna

Buchanana i Gordona Tullocka. Zasady stosowania subsydiów dopuszczalnych w WTO, szkoda materialna, możliwości wprowadzania ceł wyrównawczych.

Polityka handlowa w krajach rozwiniętych; argumenty na rzecz aktywnej polityki przemysłowej; strategiczna polityka handlowa państw rozwiniętych, Modele Krugmana-Spencera i Eatona-Grossmana, argumenty na rzecz strategicznej polityki handlowej w zależności od sposobu organizacji rynku. Ekonomia polityczna polityki handlowej; Modele ekonomii politycznej: A. Krueger i Findlay-Wellisz Brock-magee-Young, Argumenty za i przeciwko protekcjonizmowi, Wpływ polityki handlowej na podział dochodu narodowego, znaczenie presji politycznej.

World Trade System Ekonomia polityczna

Teoria wielostronnego systemu handlowego: podstawowe zasady Zasada niedyskryminacji i wzajemności jak podstawa efektywnych wielostronnych negocjacji negocjaci handlowych: ujęcie teoretyczne Bagwella i Steigera 5.

Regionalna integracja gospodarcza; Pojęcie integracji gospodarczej, analiza skutków w ramach równowagi cząstkowej: efekt kreacji i przesunięcia handlu, efekty dynamiczne.

World Trade System Ekonomia polityczna

Rozwiązywanie sporów w międzynarodowej polityce handlowej; Mechanizm rozwiązywania sporów w ramach poszczególnych porozumień WTO, zintegrowany mechanizm rozstrzygania sporów WTO, "przymusowe" konsultacje, badanie zgodności, orzeczenie i możliwość apelacji, przymus i nadzór nad wdrażaniem postanowień procedury rozstrzygania sporów.

Zmiany i regulacje w światowej polityce celnej; Niedyskryminacja celna, "związanie" stawek celnych i wzajemności redukcji, zmiany i renegocjacja stawek celnych, liberalizacja celna po drugiej wojnie światowej i jej skutki ekonomiczne analiza w ramach równowagi cząstkowej i ogólnejliberalizacja globalna czy sektorowa.

World Trade System Ekonomia polityczna

Runda Urugwajska WTO. Szacunki światowej liberalizacji celnej. Ograniczenia ilościowe w eksporcie i imporcie; Analiza w ramach równowagi cząstkowej porównanie skutków do ceł, generalny zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i dopuszczalne wyjątki.

Możliwości wykorzystania instrumentów polityki handlowej dla ochrony BOP, kryteria stosowania tych instrumentów: poziom i "zagrożenie" rezerw dewizowych, zalecane instrumenty para-taryfowe cło, podatek importowy, depozyty importowe i ich skutki.

Specialization and Trade: Crash Course Economics #2

Korzystając z teorii racjonalnego wyboru ekonomia konstytucyjna bada zatem wpływ ograniczeń działalności podmiotów gospodarczych na gospodarkę.

Same ograniczenia zazwyczaj wiążą się z wyborem typu trade-off — coś za coś, zarówno istnienie ograniczeń jak i brak konstytuujących je zasad generują pewne koszty gospodarcze.

World Trade System Ekonomia polityczna

Samą konstytucję Buchanan definiuje jako "zestaw zasad, które ograniczają aktywność osób i jednostek w dążeniu do osiągnięcia własnych kresów i celów" [2]. Oczywiście w ten sposób zdefiniowana konstytucja obejmuje cały system prawa oraz ograniczeń nałożonych przez podmiot na samego siebie lub powstałych poprzez zawarcie umów, a nie tylko konstytucję jako najwyższy rangą akt prawny.

W ekonomii konstytucyjnej wyróżnia się najczęściej nurt normatywny i pozytywny.

World Trade System Ekonomia polityczna