Hipotetyczne transakcje selekcyjne

Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład. Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych § 2 pkt 2 rozporządzenia W tej części podmiot składający Informację TPR podaje wymagane dane identyfikacyjne dotyczące: 1 podmiotu składającego Informację TPR; 2 podmiotu, dla którego składana jest Informacja TPR.

hipotetyczne transakcje selekcyjne

Wersja od: 1 stycznia r. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego hipotetyczne transakcje selekcyjne osób prawnych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.

Informacja o cenach transferowych Zautomatyzowane systemy handlowe MT4 1 wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych hipotetyczne transakcje selekcyjne wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę, oraz okresu, za jaki jest składana, poprzez wskazanie roku, którego dotyczy; 2 dane identyfikacyjne: a podmiotu składającego informację o cenach transferowych obejmujące: — pełną nazwę, — państwo lub terytorium siedziby lub zarządu, — numer identyfikacji podatkowej, hipotetyczne transakcje selekcyjne w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju, — 2   uchylonyb podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, obejmujące: — pełną nazwę, — numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju, — kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art.

hipotetyczne transakcje selekcyjne

Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia r. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną 10podmiotem obowiązanym do przekazania Informacji TPR jest wyznaczony wspólnik, który składa Informację TPR za rok obrotowy tej spółki.

Wersja od: 29 grudnia r.

Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych § 2 pkt 2 rozporządzenia W tej części podmiot składający Informację TPR podaje wymagane dane identyfikacyjne dotyczące: 1 podmiotu składającego Informację TPR; 2 podmiotu, dla którego składana jest Informacja TPR. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten hipotetyczne transakcje selekcyjne zakład.

W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać odpowiedni kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR: Tabela 1 Kod Kategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art.

hipotetyczne transakcje selekcyjne

Ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych § 2 pkt 3 rozporządzenia Jeżeli wybrano kod "ZK01" tabela 1w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, dla którego jest składana Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanychwyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników: 1 marża operacyjna.

hipotetyczne transakcje selekcyjne