System obrotu oprogramowania decyzji.

To z kolei umożliwiło Trybunałowi sformułowanie wniosku, że prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje wyczerpane, jeśli podmiot praw autorskich, który zezwolił, choćby i nieodpłatnie, na pobranie tej kopii z internetu na nośnik danych, również przyznał, w zamian za zapłatę ceny mającej umożliwić mu uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii dzieła, którego jest on właścicielem, prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z tej kopii. W zależności od rozstrzygnięcia Trybunału  wyrok ten może częściowo przyczynić się do szerszego lub węższego korzystania z tych uprawnień, a przynajmniej weryfikacji obecnego podejścia do utrzymania systemów posiadanych przez zamawiających.

Joanna Grzegorczyk-Drozda spr. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 września r. Uzasadnienie faktyczne Zaskarżonym System obrotu oprogramowania decyzji z dnia 10 lutego r. Sąd wskazał, że zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 sierpnia r. W uzasadnieniu organ wskazał, że decyzja podatkowa z dnia 10 czerwca r.

Odwołanie od decyzji wysłane zostało za System obrotu oprogramowania decyzji poczty w dniu 9 lipca r. W tej sytuacji organ uznał, że termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 7 lipca r. Organ podkreślił, że decyzja organu pierwszej instancji zawierała pouczenie dotyczące prawa do wniesienia odwołania i terminu do dokonania tej czynności. Od powyższego postanowienia podatnicy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie domagając się zmiany i uzupełnienia zaskarżonego postanowienia oraz wydania właściwego orzeczenia z uwzględnieniem faktu, że nie posiadają rozdzielności majątkowej.

Zarzucili, że organ niewłaściwie ustalił początek terminu do wniesienia odwołania.

Zdaniem skarżących powinna to być data 8 lipca r. Nadto skarżący podnieśli, że decyzja, System obrotu oprogramowania decyzji której złożyli odwołanie nie została podpisana.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonym postanowieniu. Po rozpoznaniu złożonej skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że postanowienie z dnia 16 sierpnia r.

W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z treścią art. Ordynacja podatkowa t. Do momentu jego złożenia istnieje jedynie projekt decyzji. Podpis musi zostać złożony przez osobę upoważnioną do podpisania danej decyzji. Wskazane w powyższym przepisie oznaczenie osoby podpisującej poprzez podanie System obrotu oprogramowania decyzji imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, służy kontroli umocowania pracownika organu orzekającego, który wydaje decyzję.

System obrotu oprogramowania decyzji

Brak podpisu osoby reprezentującej organ na decyzji jest wadą istotną, pozbawiającą akt ten charakteru decyzji administracyjnej. Projekt decyzji nie wywołuje skutków, z którymi przepisy łączą konsekwencje prawne.

Nie ma przy tym znaczenia, że pismo to zostało stronie doręczone. Sąd przyznał, że w aktach sprawy znajduje się pismo z dnia 10 czerwca r. Jest ono opatrzone pieczęcią okrągłą z orłem w środku i napisem w otoku: Wójt Gminy K. Na decyzji brak jest podpisu. Mając na uwadze powyższe uwagi stwierdzić należy, że wyżej opisane pismo Wójta Gminy z dnia 10 czerwca r.

Sąd stwierdził, że w sprawie nie ma zastosowania art. Przepis ten dotyczy jedynie decyzji sporządzanych w formie elektronicznej pochodzących z systemu teleinformatycznego. Sąd przywołał treść art. Nr 64, poz.

Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną kopią zapasową, kopia ta nie może być odsprzedana bez wyraźnej zgody producenta oprogramowania.

Zgodnie z pkt 3 cytowanego przepisu "system teleinformatyczny" jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca r.

Skoro tak to jest to pismo sporządzone w formie papierowej, a więc do uznania tego dokumentu za decyzję niezbędne jest jego opatrzenie, zgodnie z art.

System obrotu oprogramowania decyzji

Ponieważ doręczone skarżącym pismo z dnia 10 czerwca r. W konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia uchybienia terminu do jego złożenia.

Czy można reklamować wadliwe oprogramowanie?

Mając na uwadze powyższą argumentację, sąd przyjął, System obrotu oprogramowania decyzji organ odwoławczy wydał zaskarżone postanowienie na podstawie błędnego założenia, iż w obrocie prawnym znajduje się decyzja organu podatkowego pierwszej instancji ustalająca skarżącym zobowiązanie w podatku rolnym na rok Dlatego też Robot na opcjach binarnych postanowienie winno być uchylone a przy ponownym rozpoznaniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozważy rozpoznanie odwołania skarżących z dnia 8 lipca r.

Zaskarżonemu w całości wyrokowi z dnia 10 lutego r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. Z uwagi na zakres i charakter naruszeń organ wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku, rozpoznanie skargi i jej oddalenie na podstawie art. W uzasadnieniu organ podniósł, że decyzja z dnia 10 czerwca r. Wskazał nadto, iż to właśnie przez niniejszy system, automatycznie sporządzony został napis "Wójt M.

W dalszej części uzasadnienia organ wskazał, że pojęcie "system teleinformatyczny" nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie Ordynacja podatkowa.

Artykuł 3 pkt 14 o. Organ wskazał, że decyzja została wydana przy użyciu systemu teleinformatycznego, czego potwierdzeniem jest pismo organu I instancji a także pismo dostawcy oprogramowania dla Urzędu Gminy.

Ponieważ System obrotu oprogramowania decyzji wykorzystywania odpowiedniego systemu przez Urząd Gminy K. Uzasadnienie prawne Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie przypomnienia wymaga, że zgodnie z art. Skargę kasacyjną, w granicach której operuje Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z art. Wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega więc zasadzie dyspozycyjności i nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie, lecz ogranicza się do rozpatrzenia poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze kasacyjnej w ramach wskazanych podstaw kasacyjnych.

Istotą tego postępowania jest bowiem weryfikacja zgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz postępowania, które doprowadziło do jego System obrotu oprogramowania decyzji.

Organ wskazał w skardze kasacyjnej, iż w jego ocenie wydając zaskarżony wyrok, sąd I instancji naruszył art. Z postawionych w skardze kasacyjnej zarzutów wynika, że spór prawny w rozpatrywanej sprawie dotyczy oceny prawidłowości stanowiska sądu I instancji, który System obrotu oprogramowania decyzji zgodność z prawem postanowienia SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania stwierdził, że postanowienie to jest niezgodne z prawem.

Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzuty skargi kasacyjnej oraz przedstawiona w ich uzasadnieniu argumentacja dają podstawy do twierdzenia, że wyrok sądu I instancji nie odpowiada prawu.

Sąd przyjął, że organ odwoławczy wydał zaskarżone postanowienie na podstawie błędnego założenia, iż w obrocie prawnym znajduje się decyzja organu podatkowego pierwszej instancji ustalająca skarżącym zobowiązanie w podatku rolnym na rokgdy faktycznie podatnikom doręczono jedynie projekt tego rodzaju decyzji. Doręczone skarżącym pismo z dnia 10 czerwca r.

Zdaniem sądu I instancji, sprawa w przedmiocie ustalenia podatku rolnego na rok nie została załatwiona przez wydanie decyzji a co za tym idzie - termin do złożenia odwołania, o którym mowa w art. W konsekwencji brak jest, w ocenie WSA, podstaw do stwierdzenia uchybienia terminu do jego złożenia. Z treści art. Niniejsza regulacja, w ocenie WSA, dotyczy jedynie decyzji sporządzanych w formie elektronicznej pochodzących z systemu teleinformatycznego. Wójt Gminy K. Spółka Jawna z siedzibą w C.

W piśmie z dnia 23 stycznia r.

Geodezja kolejowa

Oprogramowanie wykorzystywane jest na komputerach połączonych w sieć komputerową, wykorzystywane są i przetwarzane dane znajdujące się w bazie danych na centralnym serwerze a komunikacja oprogramowania z bazą danych oraz przetwarzanie danych odbywa się przy wykorzystaniu sieci komputerowej. Istnieje także możliwość zapisywania decyzji w systemie obiegu dokumentów, z poziomu którego, decyzje mogą być wysyłane na ePuap, skąd pobierane są potwierdzenia odbioru wysłanych dokumentów k.

Kluczowym dla ustalenia charakteru pisma z dnia 10 czerwca r.

  • Chce wiedziec o opcjach na czas
  • Wtórny obrót utworami cyfrowymi.
  • Dagmara Księżyk Kategoria: Prawo cywilne Jeśli zakupiony towar jest wadliwy, zasadniczo można go reklamować z tytułu rękojmi.
  • III SA/Gd 92/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z

Odnosi się on bowiem do m. W rozpatrywanej sprawie właśnie kwestia podpisu osoby uprawnionej do wydania decyzji w zakresie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, i jego formy, była kwestią sporną.

System obrotu oprogramowania decyzji

Na dokumencie z dnia 10 czerwca r. Nie było natomiast sporu w zakresie pozostałych elementów wymaganych prawem a wymienionych enumeratywnie w treści art. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, uzasadnienie kontrolowanego wyroku, gdy chodzi o analizę przedstawionych w nim argumentów, pozwala prześledzić tok rozumowania sądu I instancji. Niemniej jednak w tym uzasadnieniu sąd ten nie przeprowadził analizy stanu faktycznego w kontekście istoty sprawy, tj.

Dokonując analizy stanu faktycznego, sąd I instancji powołał się na treść art. Zgodnie z przywołaną regulacją prawna przepisy tejże ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony Brokerzy demonstracyjny dla najlepszych opcji binarnych, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów.

W dalszej części uzasadnieni, WSA wskazał, iż kolejne przepisy cytowanej ustawy określają jak należy rozumieć pojęcie "dokument elektroniczny" art.

Ustalenia w tym kierunku, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, były chybione i zbędne. W rozpatrywanej sprawie zastosowanie ma bowiem ustawa Ordynacja podatkowa, a System obrotu oprogramowania decyzji wszystkim regulacja zawarta w treści art. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w której określone decyzje podatkowe sporządzone są z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Nie dotyczy on zatem dokumentów elektronicznych, pochodzących z systemu teleinformatycznego.

Account Options

Z przywołanych powyżej pism z 21 marca r. Zatem wynika z tego, w sposób jasny i jednoznaczny, że jest to dokument sporządzony w sposób jaki został opisany w art. Decyzja bowiem dotyczy zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i została sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Co za tym idzie, nie było konieczności umieszczania na niej podpisu osoby uprawnionej do jej wydania leczy wystarczył nadruk jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Takie właśnie informacje znajdują się na omawianym dokumencie. Mając na System obrotu oprogramowania decyzji powyżej rozważania, Naczelny Sąd Administracyjny z całą mocą stwierdza, iż pismo z dnia 10 czerwca r.

Z informacji umieszczonej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, wynika, iż przedmiotowa decyzja została doręczona podatnikom w dniu 23 czerwca r. Zatem ostatnim dniem, w którym podatnicy mogli skutecznie złożyć odwołanie był dzień 7 lipca r. Ponieważ odwołanie zostało złożone w dniu 8 lipca r.

Na marginesie rozważań należy podnieść, iż błędne przyjęcie przez organ, że podatnicy złożyli odwołanie w dniu 9 lipca r. Mając powyższe na uwadze, organ zasadnie wskazał w skardze kasacyjnej, iż zaskarżony wyrok narusza art. Sąd pierwszej instancji niewłaściwie dostrzegł w działaniach organów naruszenie przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Wobec uwzględnienia zarzutów skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art.

  • Automatyzowany system handlowy Australia
  • Do rozpoznania trafiła bowiem sprawa ciekawa sprawa [1] dotycząca zagadnienia zakresu dozwolonej legalnej dekompilacji programu komputerowego na gruncie przepisów dyrektywy ws.
  • Joanna Grzegorczyk-Drozda spr.
  • Czy można reklamować wadliwe oprogramowanie? – Prawo w obrocie

O kosztach postępowania kasacyjnego, sąd orzekł zgodnie z treścią art. Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych. Przejdź do jednostki.