Brokerzy do opcji towarowych

Dźwignia finansowa to narzędzie ostre z obu stron. Minus prowizja, jaką płacimy do biura maklerskiego za dwie transakcje otwarcie i zamknięcie. Wyobraź sobie rolnika, który hoduje pszenicę. Wielu inwestorów posiadało wówczas otwarte pozycje na tę walutę, a rynek otworzył się z ogromną luką spadkową, czyli notowania otworzyły się dużo niżej, niż były poprzedniego dnia. Rozpatrywanie ryzyka w analogicznej postaci, jak przy inwestowaniu w akcje, czy obligacje nie ma większego sensu. W związku z tym, na podstawie przepisu art.

Ordynacja podatkowa t.

Handluj opcjami CFD z Plus500

Nr 8, poz. Nrpoz. Pismem z dnia 8 sierpnia r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Brokerzy do opcji towarowych

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wydobycie i przetwarzanie rud metali oraz sprzedaż wyprodukowanej miedzi, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. W związku z prowadzoną działalnością Zainteresowany narażony jest na wahania rynkowych cen sprzedawanych Brokerzy do opcji towarowych oraz zmienność kursów walut, w których rozliczana jest sprzedaż.

Ordynacja podatkowa t. Nr 8, poz.

W celu ukształtowania pożądanego profilu ekspozycji na ryzyko towarowe i walutowe Wnioskodawca zawiera transakcje na instrumentach pochodnych, które mają charakter zabezpieczający i pozwalają mu zarządzać tymi ryzykami.

Transakcje te obejmują m. Instrumentem bazowym opcji zawieranych przez Zainteresowanego mogą być zarówno towary metalejak i waluty. Rozliczenie opcji ma charakter nierzeczywisty, tj.

Specyfika obrotu instrumentami pochodnymi, jako rynku wysoko wyspecjalizowanego powoduje, że obrót ten organizują i usługi w tym zakresie świadczą wyłącznie podmioty profesjonalnie zajmujące się usługami finansowymi, tj.

Wnioskodawca w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych korzysta z usług wyżej wymienionych instytucji, mających siedzibę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wynagrodzenie to marża nie jest jednak potwierdzane żadnym dokumentem — nie jest zatem identyfikowalny przepływ marży. W ramach realizowanych transakcji, Spółka nabywa usługi od Brokera. Zawierane równolegle transakcje, w których Spółka wystawia opcje oraz transakcje, w których Spółka nabywa opcje od Brokera stanowią łącznie i nierozerwalnie określoną strukturę złożoną, będącą strategią zabezpieczania się Spółki Brokerzy do opcji towarowych ryzykiem zmiany cen towarów lub kursów walut.

Commodity broker - Wikipedia

Wykonanie zatem pewnych czynności przez Spółkę jest w istocie warunkiem koniecznym, aby dana struktura złożona miała sens ekonomiczny. Innymi słowy, dla uzyskania pożądanego profilu ekspozycji na ryzyko, niezbędne jest wystawienie przez Spółkę opcji kupna lub sprzedaży. Czynność wystawienia przez Spółkę opcji w ramach struktur złożonych ma charakter Brokerzy do opcji towarowych i warunkuje w istocie możliwość skorzystania z usług podmiotu wyspecjalizowanego oferującego instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem.

W praktyce bowiem, gdy zgodnie z realizowaną strategią zabezpieczania na instrumentach pochodnych, Wnioskodawca wystawia opcję na rzecz Brokera, to Broker jako usługodawca ustala oferuje warunki Brokerzy do opcji towarowych w szczególności wysokość premii.

Brokerzy do opcji towarowych

W przypadku akceptacji warunków transakcji przez Spółkę, Broker nabywa opcję wystawioną przez Spółkę, za co pobiera wynagrodzenie w postaci marży wkalkulowanej w parametry opcji. Nabywając opcję wystawioną przez Spółkę, Broker świadczy zatem odpłatnie swoje usługi polegające na umożliwieniu Spółce uzyskania pożądanego profilu ekspozycji na ryzyko.

Brokerzy do opcji towarowych

Spółka wskazuje, że struktury złożone z wielu instrumentów pochodnych są standardowymi strategiami spotykanymi na rynku transakcji finansowych. W ramach takich struktur złożonych z reguły nabywca usługi tu: Spółkajest zobowiązany do wystawienia danego instrumentu finansowego, np. Wskazane konfiguracje transakcji na instrumentach pochodnych umożliwiają zabezpieczenie przychodu ze sprzedaży Spółki w pewnych przedziałach cen, a zatem faktycznym beneficjentem usług zabezpieczających świadczonych przez Brokera w ramach zawartych transakcji jest Spółka.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz specyfikę realizowanych transakcji finansowych, podmiotem świadczącym usługę w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, zdaniem Spółki, Brokerzy do opcji towarowych instytucja zajmująca się obrotem instrumentami pochodnymi w sposób profesjonalny, czyli Broker niezależnie od tego czy w ramach tych transakcji Spółka nabywa, czy wystawia opcje.

Spółka natomiast, jako podmiot korzystający z usług profesjonalnych instytucji finansowych w analizowanym zakresie, niezależnie od rodzaju transakcji na tych instrumentach, pełni rolę usługobiorcy.

Opcje - Artykuły dla początkujących i zaawansowanych

Broker jako podmiot profesjonalny organizujący transakcje na instrumentach pochodnych wykonuje czynności z ekonomicznym zamiarem osiągnięcia zysku. Nie ulega zatem wątpliwości, że usługi oferowane przez Brokera mają charakter odpłatny — jego wynagrodzeniem jest bowiem marża realizowana na zawieranych transakcjach.

Spółka wyjaśnia, że identyfikacja marży przez Spółkę nie jest możliwa z uwagi na fakt, że jest ona ukryta w cenie instrumentu pochodnego i stanowi tajemnicę handlową Brokera, co jest regułą w rzeczywistości gospodarczej. Istotny przy tym jest fakt, że marża jest należna Brokerowi zarówno w sytuacji zakupu, jak i wystawienia opcji przez Spółkę. Efektem ekonomicznym występowania marży należnej Brokerowi jest pomniejszenie kwoty premii otrzymanej przez Spółkę w przypadku, Brokerzy do opcji towarowych Broker świadczy usługi na rzecz Spółki nabywając opcję wystawioną przez Spółkę.

Jako nabywca usługi realizowanej przez Brokera ponosi ona więc efektywnie koszt wynagrodzenia Brokera w postaci marży z tytułu zawartych transakcji. Z uwagi na fakt, że marża Brokera jest wkalkulowana w parametry Strategia wyboru drabiny. jest ukryta, kalkulowana przez Brokera i wpływa jedynie na wysokość premii z tytułu zawarcia kontraktu opcyjnegoco wynika ze specyfiki transakcji na instrumentach pochodnych, Spółce nie są znane szczegółowe elementy wchodzące w jej skład analogicznie marża — jako wynagrodzenie Brokera z tytułu świadczonych usług wkalkulowana jest w cenę innych transakcji pochodnych, np.

Oznacza to w konsekwencji, że pomniejsza lub powiększa ona cenę wykonania transakcji odpowiednio cenę sprzedaży lub zakupu. W sytuacji, gdy Spółka wystawia opcje na rzecz Brokera w celu ukształtowania właściwego profilu ekspozycji na ryzyko otrzymuje z tego tytułu premię opcyjną w zawieranych przez Spółkę kontraktach wymieniona jest jedynie kwota premii należnej wystawcy i data jej płatności — kontrakty zawierane z Brokerami nie zawierają innych informacji dotyczących premii.

Opcje w LYNX Broker

Premia ta nie stanowi jednak wynagrodzenia za usługę, bowiem Zainteresowany w przedmiotowych transakcjach nie świadczy usług na rzecz Brokera, lecz jest usługobiorcą usług świadczonych przez Brokera.

Spółka wyjaśnia, że premia opcyjna — jako nieodłączny element transakcji opcyjnych — umożliwia określenie poziomu ryzyka związanego z zawieraniem transakcji na instrumentach bazowych, których ta opcja dotyczy. Premia stanowi także maksymalną możliwą wielkość straty nabywcy opcji, a tym samym jest największą możliwą wartością zysku dla wystawcy opcji. Jest ona zatem elementem równoważącym ryzyko zmian cen towarów i kursów walut, a nie wynagrodzeniem za usługę Wnioskodawca nie świadczy bowiem na rzecz Brokera usług.

Spółka zwraca uwagę, że kierunek płatności w postaci premii w analizowanym przypadku tj. Analizowaną sytuację można porównać do usługi lokat bankowych, w której nabywca lokaty w wyniku wykonanej na jego rzecz usługi otrzymuje płatność od banku, a mimo to transakcja taka bez wątpienia traktowana jest jako świadczenie usług przez bank na rzecz nabywcy lokaty.

Jak inwestować w instrumenty pochodne – kompletny poradnik o kontraktach terminowych, opcjach i CFD

Konsekwentnie, premia otrzymywana od Brokera z tytułu opcji wystawionych przez Spółkę nie stanowi wynagrodzenia za usługę, lecz element instrumentu pochodnego, umożliwiającego kształtowanie pożądanego profilu zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym. W analizowanych transakcjach usługodawcą jest Broker i to on otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług.

Brokerzy do opcji towarowych

Wynagrodzenie to ma postać marży, która efektywnie obniża wartość premii otrzymywanej przez Spółkę w sytuacji, gdy Spółka Brokerzy do opcji towarowych jako wystawca tych opcji. W opinii Spółki przedmiotowe usługi świadczone przez Brokera w zakresie transakcji na instrumentach pochodnych powinny zostać sklasyfikowane jako usługi pośrednictwa finansowego wskazane w sekcji J PKWiU.

Towary związane z żywym inwentarzem i mięsem obejmują: Karmienie bydła Żywe bydło Lean Hogs Większość towarów rolnych będzie kwotowana w dolarach amerykańskich. Towary miękkie są używane w odniesieniu do rolniczej strony rzeczy Surowce twarde obejmują takie rzeczy, jak metale lub ropa, które należy wydobywać lub wydobywać.

Jednocześnie Spółka informuje, że wystąpi z wnioskiem o wydanie interpretacji GUS w zakresie klasyfikacji statystycznej przedmiotowych transakcji na instrumentach pochodnych, a opinia GUS w tym zakresie zostanie przekazana Dyrektorowi niezwłocznie po jej otrzymaniu co Brokerzy do opcji towarowych Spółki przyczyni się do wydania prawidłowej interpretacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie opcji na rzecz Brokera mającego siedzibę za granicą, stanowi dla Spółki import usług zwolnionych z podatku VAT. Spółka zawiera transakcje zabezpieczające na instrumentach pochodnych z podmiotami zajmującymi się profesjonalnym obrotem instrumentami finansowymi.

Najlepsi brokerzy handlujący towarami 2021

W celu zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem zmian cen metali, Spółka — w zależności od sytuacji rynkowej — zawiera z Brokerem umowy, których przedmiotem jest m. Biorąc pod uwagę zaprezentowany stan faktyczny oraz specyfikę opisanych transakcji finansowych, Spółka stoi na stanowisku, że podmiotem świadczącym usługę w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, w Brokerzy do opcji towarowych których Spółka wystawia opcje, jest Broker, czyli instytucja zajmująca się obrotem instrumentami pochodnymi w sposób profesjonalny.

Spółka, jako podmiot korzystający z usług profesjonalnych instytucji finansowych, w zakresie transakcji na instrumentach pochodnych, niezależnie od rodzaju transakcji na tych instrumentach, jest usługobiorcą.

  • History[ edit ] Historically, commodity brokers traded grain and livestock futures contracts.
  • Handel CFD na opcje | Handluj opcjami | Plus
  • System handlowy St Jean Sur Richelieu

Z jej perspektywy omawiane transakcje stanowią zatem nabycie usług. Argumentem potwierdzającym powyższą kwalifikację jest także fakt, iż Spółka jako nabywca usługi realizowanej przez Brokera, jest zobowiązana do uiszczenia wynagrodzenia w postaci marży z tytułu zawartych transakcji.

  • Сьюзан кивнула.
  • Opcje Bitcoin CME Interaktywne

Marża jest niemożliwa do identyfikacji ukryta w cenie instrumentu pochodnego i należna Brokerowi zarówno w sytuacji zakupu, jak i wystawienia opcji przez Spółkę. W konsekwencji pomniejsza ona kwotę premii otrzymanej przez Spółkę w przypadku, gdy Broker nabywa opcję wystawioną przez Spółkę oraz powiększa kwotę premii w sytuacji nabywania takiego instrumentu przez Spółkę.

Brokerzy do opcji towarowych

W świetle powyższego, zważywszy na specyfikę transakcji finansowych, należy zatem uznać, że wystawienie opcji przez Spółkę ma charakter techniczny i warunkuje w istocie możliwość skorzystania z usług podmiotu wyspecjalizowanego oferującego instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem. Wskazać można na pewną analogię do usług cash-poolingu świadczonych przez banki, gdzie podmiot nabywający od banku taką usługę, również zobowiązany jest do dokonania na jego rzecz pewnych czynności.

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie z Brokerem transakcji na instrumentach pochodnych, w tym transakcji dotyczących opcji, należy traktować jako nabycie przez Spółkę usług finansowych lub bankowych, o których mowa w art. W świetle ustawy o VAT, Zainteresowany, jako nabywca usług oferowanych przez Brokera mającego siedzibę na terytorium Polski, co do zasady nie jest podatnikiem VAT z tytułu realizowanych transakcji na instrumentach pochodnych.

Wszelkie obowiązki związane z rozliczeniem podatku VAT ciążą, bowiem po stronie usługodawcy, czyli Brokera — także w przypadku wystawienia opcji przez Spółkę.

Natomiast w przypadku nabycia przez nią usług od Brokerów mających siedzibę za granicą powstanie po stronie Wnioskodawcy ewentualnych obowiązków rozliczenia nabycia usług dla celów VAT w Polsce, będzie uzależnione od klasyfikacji nabywanych usług.

Konsekwentnie, w przypadku, gdy Broker mający siedzibę za granicą świadczy na rzecz Spółki usługi finansowe bankowe w postaci umożliwienia zawierania transakcji zabezpieczających, w ramach których Spółka wystawia na rzecz Brokera opcję, usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT w miejscu, gdzie nabywca usługi czyli Spółka posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, czyli w Polsce.

W związku z tym, na podstawie Brokerzy do opcji towarowych art. Oznacza to, że w przypadkach wystawiania opcji przez Spółkę na rzecz Brokera zagranicznego w ramach transakcji zabezpieczających, Spółka będzie zasadniczo podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT w Polsce na zasadzie importu usług.

Jeśli interesuje Cię tylko wybrany temat — możesz przejść bezpośrednio do niego klikając na link w spisie treści powyżej. Wszystkie informacje, jakie tu znajdziesz, będą regularnie aktualizowane. Czym są instrumenty pochodne i jaka jest ich historia? Przede wszystkim warto zacząć od dwóch rzeczy.

Import usług finansowych dotyczących opcji należy generalnie wykazywać w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku VAT oraz w deklaracji VAT-7 jako import usług zwolnionych, zgodnie z art.

Spółka wskazuje, iż powyższą konkluzję potwierdza również postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 24 marca r. Przedmiotem postanowienia była sytuacja, w której podatnik dla celów zabezpieczenia cen metali zaangażowanych w procesie produkcji dokonywał z kontrahentem niemieckim transakcji na instrumentach pochodnych typu forward.

Organ podatkowy stwierdził, iż transakcje na instrumentach pochodnych typu forward stanowią usługi finansowe świadczone przez kontrahenta niemieckiego.

Podatnik został uznany za nabywcę tych usług, który ma obowiązek rozliczyć w związku z tymi transakcjami VAT w Polsce na zasadzie importu usług zwolnionych z VAT, gdyż miejscem ich świadczenia jest Polska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje Brokerzy do opcji towarowych za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. W zakresie podstawy opodatkowania w imporcie usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 26 września r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Brokerzy do opcji towarowych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi — Dz. Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach — art.

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia r. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj.

W związku z powyższym tut.

Brokerzy do opcji towarowych

Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października r. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi art. Dekana 6, Leszno.