Podstawy opcjonalnej opcji. Nasi eksperci

A zatem trzeba określić co najmniej w jaki sposób i na jakich warunkach opcja zostanie uruchomiona. Instytucja prawa opcji nie może zatem służyć do zawężenia przedmiotu zamówienia, którego realizacja nie była pozostawiona prawu opcji. A więc ustalenie, jakie procedury zamawiający powinien zastosować, będzie następowało po uwzględnieniu wartości opcji w wartości zamówienia.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych, czyli możliwość wyboru zakresu świadczenia

Zamówienia publiczne Ustawa Prawo zamówień publicznych dalej: Pzp wspomina o opcji tylko w art. Instrumentu tego nie regulują wprost także żadne inne przepisy czymś zupełnie innym jest opcja stanowiąca instrument pochodny w transakcjach finansowych. Mimo braku takich regulacji zamawiający coraz częściej w zawieranych umowach sięgają po Podstawy opcjonalnej opcji opcji.

Jest to narzędzie pozwalające na kształtowanie zakresu zobowiązania umownego. Pozwala w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazać, że przedmiotem zamówienia jest element A, ale może i także element B. Najczęściej spotykane przypadki w praktyce to opcje polegające na możliwości ale nie obowiązku zakupu dodatkowej ilości zamawianego produktu czy możliwości wykupu leasingowanego sprzętu po okresie leasingu. Generalnie rzecz biorąc — pozwala na zwiększenie albo w szczególnych przypadkach zmniejszenie zakresu zamówienia o z góry przewidziany i opisany zakres.

Wskazane wyżej przykłady dotyczyły głównie dostaw i usług, jednak nic nie stoi na przeszkodzie stosowaniu opcji także w postępowaniach na roboty budowlane. Co prawda wspomniany wyżej art. Stanowi on bowiem tylko o sposobie ustalania wartości zamówienia, a Podstawy opcjonalnej opcji w ogóle o możliwości używania opcji.

W tym zakresie ustawodawca krajowy nie stawia żadnych ograniczeń. Co więcej, wielokrotnie wspomniana jest w niej opcja w art. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w robotach Podstawy opcjonalnej opcji opcje można stosować.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych

W praktyce zdarza się to jednak na naszym rynku nieczęsto. Analiza publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a zatem dotyczących zamówień przekraczających progi unijne z ośmiu pierwszych miesięcy bieżącego roku wskazuje, iż takie rozwiązanie przewidziano tylko w sześciu spośród prawie tysiąca ogłoszeń o zamówieniu na roboty budowlane publikowanych w tym okresie przez polskich zamawiających.

Opcja może być instrumentem pożytecznym. Może być stosowana przede wszystkim wtedy, gdy zamawiający nie ma w momencie ogłaszania przetargu zorganizowanego finansowania na całość przedsięwzięcia, jednak chce rozpocząć jego realizację w takim stopniu, w jakim to możliwe, a w momencie uzyskania dodatkowych pieniędzy automatycznie przystąpić do realizacji pozostałej części.

Niekiedy może to być związane z procedurami związanymi z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych np. Szczególnie ciekawym przypadkiem będzie uzależnienie decyzji o opcji od analizy ekonomicznej złożonych ofert.

Przedmiotem opcji może być wykonanie większej ilości Podstawy opcjonalnej opcji samych robót np. Jak to zrobić w praktyce? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że opcja jest objęta ofertą składaną w postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do jej wykonania, jeśli zamawiający podejmie decyzje o jej realizacji. Z Podstawy opcjonalnej opcji powodu wszelkie przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia odnoszą się także do części przedmiotu objętej opcją.

 • Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych.
 • Lekcje wiarygodnosci opcji handlu
 • Oprogramowanie Robot Trading za darmo
 • Maksymalne wyniki systemu obrotu
 • London City Binary Warianty

Zamawiający nie może pozostawić opcji ogólnie opisanej co mu wolno w Podstawy opcjonalnej opcji przedmiotu potencjalnego zamówienia uzupełniającegoale musi ją opisać z taką samą szczegółowością jak podstawową część zamówienia.

Wszak skoro opcja jest objęta ofertą, wykonawca musi ją wycenić — a w tym celu musi móc skalkulować koszty jej realizacji. Nie ma jednak Podstawy opcjonalnej opcji tym przeciwwskazań, aby na przykład część podstawowa była opisana za pomocą dokumentacji projektowej, a część opcjonalna za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

 1. Prawo opcji w zamówieniach publicznych, czyli możliwość wyboru za - Portal ZP
 2. Pytania i odpowiedzi Data dodania:
 3. Najlepszy czas na handel mozliwosci cyfrowych
 4. Sygnaly handlowe o poradach inwestycyjnych
 5. Prawo opcji w zamówieniu publicznym | Buduj z Głową - kwartalnik kosztorysanta
 6. Prawo opcji w ustawie Prawo zamówień publicznych - Urząd Zamówień Publicznych

Po drugie, wartość opcji należy uwzględnić w wartości szacunkowej realizowanego zamówienia. Na boku pozostawiamy tutaj wspomniany wcześniej art.

Prawo opcji w zamówieniu publicznym

Mimo pominięcia Podstawy opcjonalnej opcji nim do robót budowlanych, również i w tych zamówieniach obowiązek uwzględnienia opcji w wartości zamówienia istnieje. Wynika to z art.

A więc ustalenie, jakie procedury zamawiający powinien zastosować, będzie następowało po uwzględnieniu wartości opcji w wartości zamówienia. Kolejny element, na który zastosowanie prawa opcji ma wpływ, to kryteria oceny ofert. Wykonawca musi zaoferować wykonanie opcji w ofercie, a zamawiający musi uwzględnić ocenę oferty uwzględniającą opcję.

Prawo opcji w ustawie Prawo zamówień publicznych

W praktyce także we wszystkich przykładach ze wspomnianej analizy, dla których dostępna na www była specyfikacja istotnych warunków zamówienia często stosowane są odrębne kryteria dla wynagrodzenia za wykonanie podstawowej części zamówienia i opcjonalnej. Istotne znaczenie ma tu ustawienie odpowiednich wag kryteriów dotyczących obu cen. Można jednak także rozważać inne rozwiązania — np.

Oczywiście, kryterium sumy cen nigdy nie zastosujemy tam, gdzie opcja polega nie Podstawy opcjonalnej opcji wykonaniu dodatkowych robót, ale na innym sposobie wykonania robót we wskazanym wyżej przykładzie budowy instalacji odazotowania znajdziemy nie tylko odrębne kryteria dotyczące wysokości wynagrodzenia za wykonanie wersji podstawowej i opcjonalnej, ale także odrębne kryteria w zakresie kosztów eksploatacji w zależności od wybranej wersji — co pozwoli zamawiającemu na późniejszym etapie na podjęcie decyzji na podstawie znacznie dokładniejszych danych.

Rzadko natomiast przy robotach budowlanych znajdzie zastosowanie najprostszy model spotykany często przy opcji w jednorodnych dostawach czy Sierra Sierra Trading. — w którym ocenie poddawana jest cena jednostkowa dostarczanego materiału Podstawy opcjonalnej opcji wykonywanej usługi.

Rzecz jasna, stosując takie rozwiązania zamawiający musi zwracać uwagę na właściwe ważenie wag kryteriów, aby uniknąć ryzyka wyboru oferty, która faktycznie nie jest najkorzystniejsza. Bardzo ważne jest Podstawy opcjonalnej opcji odpowiednie przygotowanie wzoru umowy czy istotnych postanowień umownych.

Oprócz opisu opcji należy przewidzieć w takim dokumencie zapisy dotyczące wejścia opcji w życie. A zatem trzeba określić co najmniej w jaki sposób i na jakich warunkach opcja zostanie uruchomiona.

Podstawą wejścia w życie opcji jest jednostronne oświadczenie woli zamawiającego — w innym przypadku zastosowanie opcji uzależnione byłoby od woli wykonawcy, który mógłby odmówić, gdyby uznał, iż jednak nie jest zainteresowany jej realizacją pod znakiem zapytania stawiałoby to sens Podstawy opcjonalnej opcji opcji, bowiem wykonawca mógłby oferować wyjątkowe warunki Podstawy opcjonalnej opcji realizacji w ofercie nie zamierzając jej wykonywać — tylko w celu zdobycia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej w postępowaniu.

Niekiedy można je jednak Podstawy opcjonalnej opcji dodatkowo od spełnienia przesłanek, które da się obiektywnie ocenić. W zakresie warunków najistotniejszy jest termin, w jakim zamawiający może skorzystać z opcji — konieczny z czysto praktycznych względów. Pozostawienie jak w jednym z odnalezionych przykładów możliwości wyrażenia decyzji zamawiającego o realizacji opcjonalnego etapu drugiego inwestycji aż do ostatniego dnia realizacji etapu pierwszego nie wydaje się System handlowy 3SMA. racjonalnym — wszak rodzi dużą niepewność po Podstawy opcjonalnej opcji wykonawcy związaną z zapewnieniem odpowiednich zasobów i organizacji robót.

Wśród tych warunków należy także wskazać, jaki skutek ma wejście opcji w życie dla innych zapisów umownych — np. Niekiedy zamawiający podają także w umowie, w jakiej sytuacji na pewno zlecą wykonanie opcji — zobowiązując się niejako do jej udzielenia w przypadku spełnienia określonych warunków np.

Jest to rozwiązanie dopuszczalne i jeśli wspomniane warunki są określone precyzyjnie, na pewno pozwalają wykonawcy lepiej planować Podstawy opcjonalnej opcji związane z realizacją umowy. Oczywiście, pojawiają się w przypadku opcji pewne problemy praktyczne.

Podstawy opcjonalnej opcji

Jak na Open Source Auto Trading System oceniać rażąco niską cenę w ofercie? Czy odnosić łączną cenę oferty do wartości szacunkowej, czy odrębnie w zakresie każdej części? To jednak nie pozbawia zamawiającego prawa badania rażąco niskiej ceny, jeśli łączna cena jest zbliżona do wartości zamówienia, jednak zaniżona wydaje się być tylko cena jednego z elementów.

Podstawy opcjonalnej opcji

Zresztą, manipulacja cenami części podstawowej i opcjonalnej w celu uzyskania lepszej oceny punktowej przede wszystkim poprzez zawyżenie ceny części podstawowej i zaoferowanie opcji za symboliczną złotówkę — co pozwoliłoby wcześniej dostać całość wynagrodzenia, jednocześnie zdobywając dużą przewagę nad konkurencją w kryterium wynagrodzenia za opcję — o ile kryteria są odrębne może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji utrudniający dostęp innym podmiotom do rynku.

Kolejny problem to kwestia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i możliwości unieważnienia postępowania w przypadku jej przekroczenia. Można znaleźć głosy, że elementy te powinny być odnoszone tylko do podstawowej części zamówienia pewnejale nie do opcji tylko prawdopodobnej [1].

 • Zaloguj się aby dodać komentarz Joanna Baranowska komentarz A ja myślę, że to rozsądne co przyjęła Izba.
 • Strategia dywersyfikacji linii produktow
 • Renko Street Trading System
 • Cztery opcje rozwoju strategii
 • Sprzedajac prywatne opcje zapasow firmy

Wszak jednym z powodów stosowania opcji może być brak finansowania na dalszą część zamówienia. Zazwyczaj takie podejście będzie słuszne, jednak nie chroni przed przypadkiem, w Paski Bollinger sa bezuzyteczne wykonawca znacznie zawyży wynagrodzenie za opcję aby zniechęcić zamawiającego do skorzystania z niej.

Jednak jest to sytuacja niezbyt prawdopodobna.

Podstawy opcjonalnej opcji

Kolejne kwestie do rozważenia pojawiają się już na gruncie umowy. Zamawiający ustalając różne jej postanowienia musi mieć świadomość nietypowego charakteru zamówienia i powinien jednoznacznie określać przy ustalaniu wartości wyrażonych w procentach wynagrodzenia np.

Albo zastąpić procenty konkretnymi kwotami.

Podstawy opcjonalnej opcji

Ale czy Podstawy opcjonalnej opcji przy zawarciu umowy powinien żądać wniesienia zabezpieczenia dla części podstawowej, a po skorzystaniu z opcji — dodatkowego zabezpieczenia opcji, czy też powinien wymagać od razu całości zabezpieczenia? Cóż, ustawodawca takiego dylematu nie przewidział.

Drugie rozwiązanie rodzi dodatkowe ryzyko — wszak zamawiający nie ma już wadium, które mógłby zatrzymać wykonawcy w konsekwencji braku wniesienia zabezpieczenia. Z drugiej strony, dlaczego ponosić koszty zabezpieczenia w zakresie opcji, jeśli nie wiadomo czy w ogóle będzie realizowana? Jednak wyżej wyliczone problemy nie powinny przesłaniać korzyści, jakie opcja może niekiedy zamawiającemu przynieść.

Wszak może ona na przykład ograniczyć ilość procedur i papierów związanych z inwestycją o ewentualny nowy przetarg na drugą, planowaną część zamówienia. Pamiętajmy jednak, że trzeba stosować ją z głową.

Wybór wydania BzG.